Kim jesteśmy i co robimy
Ikona kalendarza

2010

 • Utworzenie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD), na mocy zarządzenia nr 103 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego (M. P. Nr 101, poz. 1184), jako jednej z komórek organizacyjnych GITD. CANARD, dzięki automatycznej rejestracji wykroczeń, ujawnia naruszenia przepisów w zakresie przekraczania przez kierowców ustalonych limitów prędkości oraz niestosowania się do sygnalizacji świetlnej.

 

2011

 • Początek działalności kontrolnej CANARD (1 lipca) – rozpoczęcie działania systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, polegającego na ujawnianiu wykroczeń związanych z przekraczaniem dopuszczalnej prędkości przez kierowców. Początkowo działania CANARD wykonywane były przy wykorzystaniu urządzeń przejętych od Policji (101 fotoradarów i 460 masztów) i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (4 fotoradary i 445 masztów).

 

2012

 

 • Marzec – przeniesienie CANARD do nowej siedziby. Od tego momentu wszyscy interesanci są przyjmowani w budynku przy ul. Przyczółkowej 109 A w Warszawie.

   
 • Kwiecień-maj – zakup samochodów operacyjnych, technicznych i zabezpieczenia logistycznego.

   
 • 25 lipca – 30 sierpnia – podpisanie pierwszych 5 umów na dostawę fotoradarów stacjonarnych oraz umowy na dostawę mobilnych urządzeń rejestrujących.

   
 • 2 sierpnia – złożenie do Centrum Unijnych Projektów Transportowych wniosku o dofinansowanie Projektu ze środków UE.

   
 • 12 sierpnia – dzięki żółtemu oznaczeniu obudów oraz znakom D-51, kierowcy zbliżający się do masztów fotoradarowych będą zawsze wiedzieć, że muszą zachować ostrożność, gdyż instalacja została postawiona w miejscu zasadnym z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, a niedostosowanie prędkości jazdy do przepisów ruchu drogowego może skutkować poważnymi konsekwencjami.

   
 • 14 sierpnia – montaż nowego urządzenia rejestrującego w miejscowości Knurowiec, zakupionego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na terenie całego kraju rozpoczęto instalację 300 nowoczesnych urządzeń rejestrujących.

   
 • Listopad – rozpoczęcie działań kontrolnych przez 29 pojazdów wyposażonych w mobilne urządzenia rejestrujące.

   
 • 31 grudnia – podpisanie Umowy o Dofinansowanie projektu „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym“, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie: 8.1 – Bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 

2013

 

 • 25 marca – uruchomienie podstawowej wersji Centralnego Systemu Przetwarzania, tj. oprogramowania mającego wspierać oraz automatyzować obsługę postępowań w sprawach o wykroczenia.

 

 • 29 maja – zakończenie głównych prac remontowo-adaptacyjnych siedziby CANARD.

 

 • 27 czerwca – zmiana dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota dofinansowania została zwiększona do 160,5 mln PLN.

 

 • Lipiec – wytypowanie, we współpracy z ekspertami Politechniki Gdańskiej i Politechniki Krakowskiej, najbardziej niebezpiecznych miejsc na polskich drogach, które powinny zostać objęte automatycznym nadzorem.

 

 • Październik – zakończenie montażu 300 nowych fotoradarów w ramach projektu „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”

 

 • 23 listopada – wyróżnienie CANARD nagrodą EuroSymbol w kategorii Bezpieczeństwa Drogowego 2013. Nagroda została przyznana przez „Monitor Rynkowy”, dodatek do „Dziennika Gazety Prawnej”. Kapituła Programu EuroSymbol doceniła CANARD za sumienną i popartą dowodami ciężką pracę nad poprawą bezpieczeństwa na polskich drogach. CANARD zostało również wyróżniony za skuteczny nadzór nad przestrzeganiem przepisów drogowych.

 

2014

 

 • 8 maja – podpisanie umowy na zakup 100 kolejnych stacjonarnych urządzeń rejestrujących.

 

 • 22 maja – uruchomienie docelowej wersji Centralnego Systemu Przetwarzania. System zapewnia maksymalne zautomatyzowanie ścieżki obiegu danych związanych z wykroczeniami drogowymi. Urządzenia rejestrujące przesyłają informacje o wykroczeniach do Centralnego Systemu Przetwarzania automatycznie, z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej. System weryfikuje je pod kątem możliwości dalszego procedowania oraz odczytuje numer rejestracyjny pojazdu. Na tej podstawie dane jego właściciela są automatycznie pobierane z Centralnej Ewidencji Pojazdów. System wspiera proces generowania dokumentacji postępowania w sprawach o wykroczenia, w tym wezwań oraz mandatów. Nowoczesne rozwiązania IT zapewniają również możliwość zdalnego konfigurowania wykorzystywanych przez GITD urządzeń rejestrujących, a także zarządzania całą infrastrukturą oraz przygotowywania analiz funkcjonowania systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym.

 

 • 18 czerwca – podpisanie umowy na wykonanie monitoringu przejazdu na czerwonym świetle, który zostanie włączony do systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Urządzenia zostaną zainstalowane na 20 skrzyżowaniach na drogach krajowych. Łącznie, na tę sieć multiwizyjną złoży się ponad 200 kamer wysokiej rozdzielczości. Celem działania monitoringu przejazdu na czerwonym świetle jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach dróg krajowych, na których kierowcy nie stosują się do przepisów dotyczących sygnalizacji świetlnej. Rozwiązanie pozytywnie przeszło etap testowy. Zgodnie z harmonogramem, instalacja ma zostać ukończona w połowie 2015 r.

 

 • 22 października – podpisanie umowy na zakup urządzeń służących do odcinkowego pomiaru prędkości.

 

 • 25 listopada – Główny Inspektorat Transportu Drogowego był gospodarzem pierwszej ogólnopolskiej konferencji, poruszającej kulturowe, społeczne i komunikacyjne aspekty automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Wydarzenie zgromadziło kilkudziesięciu przedstawicieli instytucji, środowisk i organizacji, związanych z krzewieniem idei bezpieczeństwa ruchu drogowego. Partnerami konferencji było stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego oraz instytut badawczy Millward Brown. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, członkowie Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych i Policji, eksperci bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także reprezentanci świata nauki, mediów, sportu i biznesu, wnoszący duży wkład w poprawę bezpieczeństwa na drogach.

 

2015

 

 • Luty – odbiór instalacji monitorującej wjazd na czerwonym świetle w Polkowicach w woj. dolnośląskim. Urządzenie jest pierwszym spośród 20 zestawów, które zostaną zainstalowane przy skrzyżowaniach dróg w ramach projektu „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”.

 

 • Listopad – zakończenie montażu 100 kolejnych fotoradarów

 

 • Grudzień– zakończenie montażu 29 urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości

 

 • 31 grudnia – zakończenie Projektu „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”

 

                                                                                   2016

         

 • Styczeń -  wizyta delegatów z Republiki Uzbekistanu w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

 

 • Lipiec   - 5 rocznica rozpoczęcia działalności kontrolnej przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD

 

 • Grudzień - przekazanie Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego do wyłącznego użytkowania urządzenia do odcinkowego pomiaru średniej prędkości, będącego własnością Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

 

 • Grudzień - uruchomienie ostatniego z 29 urządzeń do odcinkowego pomiaru średniej prędkości pojazdów zakupionych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

 

 • Grudzień - podpisanie umowy pomiędzy Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego a miastem stołecznym Warszawa, w sprawie użyczenia Inspekcji Transportu Drogowego należących do władz samorządowych fotoradarów

 

 • Grudzień - panel dyskusyjny pn. „Doświadczenia i efekty działania Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym” w którym przedstawiono m.in. wyniki badań dotyczących wpływu urządzeń rejestrujących (fotoradary, odcinkowy pomiar średniej prędkości) na zachowania kierujących pojazdami

 

                                                                                  2017

 

 • Styczeń – przejęcie (na podstawie umowy użyczenia z dnia 21 grudnia 2016 r.)  do użytkowania od Straży Miejskiej m.st. Warszawy 24 urządzeń rejestrujących i 27 konstrukcji wsporczych na stacjonarne urządzenia rejestrujące.     

 

 • Kwiecień - uruchomienie pierwszych 20 stacjonarnych urządzeń rejestrujących przejętych od Straży Miejskiej m.st. Warszawy w 12 lokalizacjach.

 

 • Maj - uruchomienie kolejnych urządzeń przejętych od Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

 

 • Wrzesień – wizyta w CANARD delegacji z Ukrainy.

 

 • Październik - wyjazdowe posiedzenie podkomisji stałej ds. transportu drogowego, drogownictwa i lotnictwa zorganizowane w siedzibie CANARD, Warszawa.

 

 • Październik – panel dyskusyjny „Prędkość – czy to tylko droga przez czas?” zorganizowany podczas III Międzynarodowych Targów Motoryzacyjnych Warsaw Moto Show, Warszawa.

 

 • Listopad – wizyta w CANARD przedstawicieli ukraińskiej telewizji.

 

 • Grudzień - dostosowanie funkcjonalności portalu eBOK dla logowania za pomocą Profilu Zaufanego bankowego.

 

 • Grudzień – wizyta w CANARD delegacji z Ukrainy.

 

 • Grudzień - odebranie Studium Wykonalności dla projektu „Zwiększenie skutecznościi efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”, planowanego do realizacji w latach 2016-2023 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

                                                                                 2018

 

 •  Kwiecień -  wizyta w CANARD delegacji z Kazachstanu.

 

 • Kwiecień - uruchomienie Wydziału Postępowań II w Białej Podlaskiej.

 

 • Grudzień - podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla projektu pn. „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”.

 

                                                                                  2019

 

 • Styczeń – ogłoszenie zamówienia na przeprowadzenie analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego (z uwzględnieniem dróg wszystkich kategorii) na potrzeby projektu pn. „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
   
 • Kwiecień – podpisanie umowy na wykonanie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego z Instytutem Transportu Samochodowego w celu wytypowania miejsc szczególnie niebezpiecznych, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usytuowane nowe fotoradary.
 • Sierpień – Ministerstwo Infrastruktury wprowadza nowe znaki informujące o odcinkowym pomiarze średniej prędkości.
 • Sierpień – wspólna akcja informacyjna Inspekcji Transportu Drogowego i Radia dla Ciebie pn. „Razem bezpieczniej”, przybliżająca słuchaczom specyfikę pracy inspektorów Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
 • Wrzesień – dostawa pojazdu typu „bus” zakupionego w ramach projektu pn.„Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 • Październik – udział delegacji Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w Projekcie EU Road Safety Exchange w Brukseli.
 • Październik – udział delegacji Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w 9th meeting of Expert Group established to support the enforcement of Road Safety related traffic rules (CROSS BORDER) w Brukseli.
 • Październik – podpisanie umowy z P.P.H.U. Maciej Grot sp. z o.o. na naprawy i legalizacje mobilnych urządzeń rejestrujących, na mocy której urządzenia te będą na bieżąco serwisowane i legalizowane.
 • Listopad – odbiór analizy stanu bezpieczeństwa na drogach opracowanej przez Konsorcjum Wykonawców: Instytut Transportu Samochodowego oraz Heller Consult sp. z o.o.
 • Grudzień – dostawa 11 pojazdów technicznych typu furgon w ramach projektu pn. „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 • Grudzień – przedłużono porozumienie o użytkowaniu fotoradarów z władzami Warszawy - 24 urządzenia rejestrujące pozostają w ogólnopolskiej sieci fotoradarów Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym na kolejne trzy lata. Na mocy porozumienia miasto stołeczne Warszawa zobowiązało się do refundacji części kosztów związanych z utrzymaniem urządzeń, w tym ich legalizacji i napraw.

 

 

 

2020
 

 

 • Styczeń  – briefing prasowy w siedzibie CANARD dotyczący ogłoszenia przetargu na zakup oraz instalację 26 nowych fotoradarów z udziałem: Rafała Webera - sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Marcina Ślęzaka - dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego,

              – udział delegacji CANARD w spotkaniu zorganizowanym w Centre National De Traitement w Rennes we Francji w ramach programu EU ROAD SAFETY EXCHANGE.

   
 • Marzec – uczestnictwo delegata centrum w konferencji „Przejazdy kolejowo-drogowe 2020”.
   
 • Maj – testy proponowanych przez oferentów fotoradarów na lotnisku w Toruniu.
   
 • Listopad – podpisanie umowy na dostawę i instalację 26 nowych fotoradarów w ramach projektu „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
   
 • Grudzień – instalacja urządzeń do odcinkowego pomiaru średniej prędkości pojazdów budowanej autostradzie A1, pomiędzy węzłami Tuszyn – Piotrków Trybunalski oraz Kamieńsk – Mykanów.