Kim jesteśmy?

 

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) to komórka organizacyjna Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego prowadząca nadzór nad ruchem drogowym. Centrum rozpoczęło działalność kontrolną 1 lipca 2011 roku i od tego momentu prowadzi działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz redukcję liczby śmiertelnych ofiar wypadków. CANARD tworzy 6 wydziałów oraz 10 delegatur terenowych w całej Polsce.

 

Do podstawowych obszarów działalności Centrum należą:

  • ujawnianie za pomocą urządzeń rejestrujących naruszeń przepisów ruchu drogowego w zakresie przekraczania dopuszczalnej prędkości oraz niestosowania się do sygnałów świetlnych;
  • prowadzenie postępowań w sprawach o naruszenia związane z niestosowaniem się do limitów prędkości oraz sygnalizacji świetlnej ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących;
  • współdziałanie z zarządcami dróg w zakresie instalacji i usuwania urządzeń rejestrujących, instalacją i utrzymaniem urządzeń rejestrujących położonych w pasie drogowym wybranych rodzajów dróg;
  • współdziałanie z organami administracji publicznej w zakresie funkcjonowania systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym;
  • współpraca z instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi w celu monitorowania najnowszych rozwiązań służących automatycznemu nadzorowi nad ruchem drogowym.

Łącznie, w systemie CANARD funkcjonuje 471 fotoradarów, 48 mobilnych urządzeń rejestrujących, 70 urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości oraz urządzenia rejestrujące wjazd na czerwonym świetle, zainstalowane na 46 skrzyżowaniach, a także na 4 przejazdach kolejowo-drogowych. Infrastruktura zarządzana przez GITD montowana jest ze szczególnym uwzględnieniem stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.