Przetwarzanie danych osobowych w sprawach o wykroczenia.
Administratorem danych osobowych w sprawach o wykroczenia ujawnione przy pomocy urządzeń rejestrujących jest Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 94, 00-807 w Warszawie. Dane przetwarzane są na zasadach określonych w art. 55a – 55c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Komunikacja przez elektroniczne biuro obsługi klienta (eBOK CANARD).
Informujemy, że istnieje możliwość korzystania z elektronicznego biura obsługi klienta zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych. Za pośrednictwem platformy eBOK istnieje możliwość złożenia oświadczenia w sprawie, poprzez wypełnienie formularza elektronicznego. Proces rejestracji wymaga posiadania profilu zaufanego na platformie ePUAP lub elektronicznego podpisu kwalifikowanego. W przypadku osób fizycznych rekomendujemy założenie profilu zaufanego, który jest całkowicie bezpłatny i przyjazny użytkownikowi. Wszystkie najpotrzebniejsze informacje dotyczące zarówno rejestracji jak i zarządzania kontem znajdą Państwo na stronie portalu eBOK CANARD.
Pytanie w sprawie przesłanego wraz z korespondencją zdjęcia z zarejestrowanego naruszenia przepisów ruchu drogowego.
Uprzejmie informujemy, iż załączona do raportu dokumentacja stanowi komplet informacji o naruszeniu przepisów ruchu drogowego, jakimi dysponuje Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Brak możliwości rozpoznania kierującego pojazdem nie zwalnia właściciela/posiadacza pojazdu z obowiązku wskazania na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie. Niewskazanie takiej osoby stanowi wykroczenie, zagrożone karą grzywny. Zdjęcia do wglądu udostępniane są także w formie cyfrowej w siedzibie CANARD przy ul. Przyczółkowej 109a w Warszawie lub w delegaturach terenowych GITD. Dane kontaktowe delegatur terenowych GITD oraz godziny przyjęć Interesantów.
Pytanie w zakresie ustalenia czy zostało zarejestrowane wykroczenie.
Potwierdzeniem zarejestrowania wykroczenia przez urządzenie rejestrujące jest przesłany do właściciela bądź posiadacza pojazdu raport wraz z oświadczeniem. Pracownicy infolinii nie udzielają informacji w przedmiotowym zakresie.
Jak poprawnie wypełnić otrzymane formularze?
 Zachęcamy do zapoznania się ze wzorami i instrukcjami.
Wezwanie z oświadczeniem do wypełnienia dotyczące wcześniej sprzedanego pojazdu.
Informujemy, że w przypadku sprzedaży pojazdu konieczne jest przysłanie do GITD dokumentacji potwierdzającej zbycie pojazdu. Takim potwierdzeniem jest między innymi kopia umowy kupna – sprzedaży, kopia faktury VAT, bądź aktu darowizny. Dokumenty należy przesłać na adres Główny Inspektorat Transportu Drogowego skr. poczt. 146, 05-090 Raszyn w możliwie jak najkrótszym terminie. Ponadto informujemy, że każdorazowo po zarejestrowaniu wykroczenia, dane właściciela pojazdu ustalane są na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów. GITD nie ma wpływu na dane zawarte w ewidencji i nie może ich zmieniać. Na właścicielu pojazdu ciąży obowiązek zawiadomienia starosty o zbyciu pojazdu w terminie nieprzekraczającym 30 dni. Dopełnienie tego obowiązku może zapobiec wysyłaniu kolejnych, potencjalnych wezwań.
 Pytanie w sprawie przekroczenia terminu na złożenie oświadczenia.
W przypadku stwierdzenia przekroczenia terminu siedmiu dni na udzielenie odpowiedzi należy niezwłocznie wypełnić stosowne oświadczenie i przesłać je na adres wskazany w otrzymanej dokumentacji.
Pytanie w sprawie nieodebranej lub zagubionej korespondencji.
Należy skorzystać z formularza kontaktowego lub skontaktować się z pracownikiem infolinii (22) 220 45 00.
Nie wiem kto kierował pojazdem.

Przepis art. 78 ust. 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym na właściciela lub posiadacza pojazdu nakłada obowiązek wskazania na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie. Pod pojęciem „komu” należy rozumieć wskazanie konkretnej osoby wraz z jej adresem. Niewskazanie takiej osoby stanowi wykroczenie z art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń zagrożone karą grzywny. Naruszenie obowiązku wynikającego z art. 78 ust 4 PRD może polegać na złożeniu oświadczenia o odmowie wskazania osoby, której został powierzony pojazd albo też na nieudzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie. Zgodnie z art. 78 ust. 5 PRD w przypadku, gdy właścicielem lub posiadaczem pojazdu jest:

1) osoba prawna,

2) jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną,

3) jednostka samorządu terytorialnego,

4) spółka kapitałowa w organizacji,

5) podmiot w stanie likwidacji,

6) przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną,

7) zagraniczna jednostka organizacyjna– do udzielenia informacji, o której mowa w ust. 4, obowiązana jest osoba wyznaczona przez organ uprawniony do reprezentowania tego podmiotu na zewnątrz, a w przypadku niewyznaczenia takiej osoby – osoby wchodzące w skład tego organu zgodnie z żądaniem organu, o którym mowa w ust. 4, oraz sposobem reprezentacji podmiotu.

Procedura wystawiania mandatu karnego.
Mandat karny jest wystawiany po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego oświadczenia, w którym sprawca wyraził zgodę na jego przyjęcie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mandat karny może zostać wysłany w wersji papierowej listem poleconym, jak i elektronicznie, po wcześniejszym potwierdzeniu przez Interesanta zgody na doręczenie w formie elektronicznej za pośrednictwem aktywnego konta w eBOK CANARD. Na druku mandatu wskazany będzie indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty. W przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna, mandat karny za niewskazanie kierującego może być nałożony między innymi na właściciela firmu lub innego pracownika zobowiązanego do wskazania kierującego pojazdem, którym popełniono naruszenie. Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenie polegające na naruszeniu przepisów ruchu drogowego, które zostało zarejestrowane przez urządzenie rejestrujące GITD musi nastąpić do 60 dni od dnia, w którym sprawca wyraził zgodę na przyjęcie mandatu karnego.
Opłacenie mandatu karnego.
Na podstawie art. 98 § 3 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, mandat karny kredytowany powinien być uiszczony w terminie 7 dni od daty odebrania mandatu. Informujemy, że w przypadku nieuiszczenia należnej kwoty, jej ściągnięcie nastąpi w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Płatności za mandat karny kredytowany należy dokonywać w banku, na poczcie lub z wykorzystaniem bankowości elektronicznej. Każdorazowo w tytule przelewu należy podać serię i numer mandatu, numer PESEL, imię i nazwisko oraz adres ukaranego zgodny z podanym na odcinku mandatowym. Każdy mandat karny kredytowany ma przypisany indywidualny numer rachunku bankowego, więc w przypadku płatności za więcej niż jeden mandat każda wpłata powinna być dokonana na numer rachunku bankowego znajdujący się na odcinku A i B danego mandatu karnego.
Rozłożenie mandatu na raty.
Umorzenie w całości bądź w części, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty należności z tytułu mandatu może nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek ukaranego. Wniosek ten może zostać złożony dopiero po przyjęciu mandatu czyli po pokwitowaniu odbioru przesyłki pocztowej zawierającej mandat. Zatem w pierwszej kolejności należy wypełnić i odesłać przesłane formularze, a dopiero po otrzymaniu druku mandatu, należy złożyć wniosek o rozłożenie na raty bądź zmniejszenie kwoty. Umotywowany wniosek należy przesłać do Wydziału Rozliczeń i Windykacji Biura Finansowego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego na adres Aleje Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa, powołując się na nr i serię mandatu. Wraz z wnioskiem należy wnieść opłatę skarbową za dokonanie czynności urzędowej w wysokości dziesięciu złotych oraz załączyć dokumenty potwierdzające informacje zawarte we wniosku. Dodatkowe informacje oraz załączniki do pobrania.
Wysokość grzywny.
Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń przez uprawnione organy określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 2484). Wysokości grzywien zostały w sposób jednolity określone dla rodzajów naruszeń i nie ma możliwości obniżenia wskazanej na druku oświadczenia kwoty grzywny.
Punkty karne.

Sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1897). Nie ma możliwości zmiany liczby punktów karnych przez organ prowadzący postępowanie. Punkty karne za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po upływie 1 roku od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia wydanego w sprawie o naruszenie. Jeżeli w sprawie o naruszenie przepisów ruchu drogowego nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego stanowiącą dochód budżetu państwa lub gdy grzywnę nałożył w drodze mandatu karnego organ Inspekcji Transportu Drogowego, punkty przypisane temu naruszeniu usuwa się z ewidencji po upływie 1 roku od daty uiszczenia grzywny za naruszenie.

Pytanie o skierowanie sprawy do sądu.
Jeżeli Państwa sprawa została skierowana na drogę sądową, w celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z właściwym sądem, z którego stosowne zawiadomienie zostało doręczone na Państwa adres. Główny Inspektorat Transportu Drogowego na tym etapie nie jest w stanie udzielić jakichkolwiek dodatkowych informacji.
Tablica w innym miejscu na zdjęciu.
W sytuacji stosowania lampy błyskowej często następuje „prześwietlenie” tablicy rejestracyjnej. Powodem jest duża refleksyjność. Aby temu zapobiec stosowany jest filtr pryzmatyczny. Konsekwencją jest, że wszystkie części pojazdów charakteryzujące się dużą refleksyjnością będą widoczne na zdjęciu podwójnie i będą przesunięte względem siebie.
Podstawa działania CANARD.
Podstawą funkcjonowania Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w tym prowadzenia czynności wyjaśniających jest Ustawa o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 z późń. zm.), Ustawa – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.), Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1124) oraz  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2467).
Umówienie stawiennictwa w CANARD.
Umów online wizytę w CANARD.
Pytanie w sprawie wezwania dotyczącego nieuiszczenia opłaty elektronicznej w systemie opłat drogowych e-TOLL.
Informujemy, że w sprawach dotyczących naruszeń obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej w systemie opłat drogowych e-TOLL, należy kontaktować się z infolinią e-TOLL pod numerem telefonu (22) 243 37 77.