Kim jesteśmy i co robimy
Ikona kalendarza

1997

 

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.) – reguluje zasady ruchu drogowego na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu, a także wymagania w stosunku do innych uczestników ruchu niż kierujący pojazdami, jak również zasady kontroli ruchu drogowego.

1998

 

 • Kampania ,,Uwaga na czarne punkty" – akcja polegająca na specjalnym oznakowaniu szczególnie niebezpiecznych miejsc. Jej celem było wywołanie bezpiecznych zachowań w sąsiedztwie oznakowanych miejsc, zarówno wśród kierowców, jak i pieszych, a tym samym zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na polskich drogach.

2001

 

 • Powołanie Inspekcji Transportu Drogowego, na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 58, z późn. zm.)
 • – powołanie Inspekcji Transportu Drogowego wynikało z konieczności zapewnienia uczciwej konkurencji w transporcie drogowym, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska. Powołanie ITD było także spełnieniem jednego z wymogów akcesyjnych Unii Europejskiej i stanowiło gwarancję wiarygodności Polski, jako państwa graniczącego z Unią i ubiegającego się o członkostwo we Wspólnocie.

2003

 

 • Rekomendacja Komisji Europejskiej z 21 października 2003 r. w sprawie egzekwowania przepisów w dziedzinie BRD (2004/345/EC) – ponieważ głównymi przyczynami śmiertelnych wypadków drogowych jest nadmierna prędkość, jazda pod wpływem alkoholu oraz niezapinanie pasów bezpieczeństwa, Komisja Europejska wydała rekomendację mającą na celu poprawę bezpieczeństwa oraz ograniczenie ofiar śmiertelnych na drogach w Unii Europejskiej. Komisja zaleca m.in., aby państwa członkowskie zapewniły stosowanie urządzeń służących do automatycznej kontroli prędkości oraz przyjęły procedury zapewniające egzekwowanie kar za naruszenia prędkości zarejestrowane przez urządzenia kontrolne.

2005

 

 • Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005 (dokument przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2005 r.) – misją programu było zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar w ruchu drogowym do roku 2013 o ponad 50% w stosunku do roku 2003. Głównymi celami ,,Gambit 2005” były:
  • stworzenie podstaw do prowadzenia skutecznych i długofalowych działań na rzecz BRD;
  • kształtowanie bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego;
  • ochrona pieszych, dzieci i rowerzystów;
  • budowa i utrzymanie bezpiecznej infrastruktury drogowej;
  • zmniejszenie konsekwencji wypadków drogowych.
 • Włącz myślenie: „Ostatni wyskok bez pasów” (wrzesień – październik 2005 r.)
 • – kampania bezpieczeństwa ruchu drogowego organizowana przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, której celem było zwiększenie liczby osób regularnie zapinających pasy, ze szczególnym uwzględnieniem pasażerów siedzących z tyłu pojazdu. Przeprowadzone na zlecenie KR BRD pomiary wykazały, że pasy zapina jedynie 70% kierowców i tylko 47% pasażerów podróżujących na tylnych siedzeniach.

2006

 

 • Akcja „Trzeźwo myślę – trzeźwo jeżdżę” – inicjatywa bazuje na autorskich rozwiązaniach Fundacji „Kierowca Bezpieczny”, które zostały nagrodzone wyróżnieniem Komisji Europejskiej. Celem akcji było promowanie pozytywnych postaw wśród kierowców oraz przestrzeganie przed prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu, w szczególności przez młodych kierowców.
 • „PIŁEŚ – NIE PROWADŹ!” – kampania była kontynuacją cyklu działań społecznych „Włącz myślenie”, realizowanych przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ponieważ nawet najmniejsza ilość spożytego alkoholu powoduje zaburzenia percepcji oraz spowolnienie reakcji, a tym samym wpływa negatywnie na bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu, jedynym bezpiecznym rozwiązaniem jest niespożywanie alkoholu, gdy planuje się prowadzić pojazd. Głównym celem kampanii było wykształcenie nawyku niewsiadania za kierownicę po spożyciu alkoholu i wyboru alternatywnego środka transportu.

2010

 

 • Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 225, poz. 1466) – nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, w ramach której Inspekcja Transportu Drogowego uzyskała uprawnienia do kontroli samochodów osobowych. Uprawnienia dotyczą przypadków, w których istnieje uzasadnione podejrzenie wobec kierującego, że kieruje pojazdem w stanie nietrzeźwości lub stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Inspekcja uzyskała również uprawnienia do kontroli pojazdów osobowych, w przypadku zarejestrowania naruszenia przepisów ruchu drogowego przy użyciu przyrządów kontrolno-pomiarowych, przenośnych urządzeń rejestrujących jak i tych zainstalowanych w pojeździe, a także w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego lub spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa. Przepisy powyższej ustawy określają również nowe zadanie Inspekcji Transportu Drogowego, tj. ujawnianie wykroczeń w ruchu drogowym za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących oraz prowadzenie czynności wyjaśniających w postępowaniach w sprawach dotyczących powyższych wykroczeń. Ponadto, w wyniku nowelizacji podniesiony został limit prędkości na drogach ekspresowych i autostradach. Kierowcy samochodów osobowych, motocykli oraz pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t mogą rozwijać prędkości: na autostradzie – do 140 km/h, na drodze ekspresowej dwujezdniowej – do 120 km/h.

2010

 

 • Dekada Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – w marcu 2010 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło Dekadę Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2011-2020 (A/64/255). Celem rezolucji jest zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na świecie. Dokument wzywa państwa członkowskie do intesyfikacji działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym wdrożenia rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa infrastruktury drogowej, edukacji i działań powypadkowych.
 • IV Europejski Program Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Unii Europejskiej na lata 2011-2020 – 20 lipca 2010 r. przyjęto wytyczne do realizacji IV Programu, którego celem jest zmniejszenie do końca 2020 r. o połowę liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w stosunku do roku 2010. Cel ma zostać osiągnięty poprzez poprawę edukacji i szkoleń kierowców oraz pieszych, poprawę przestrzegania przepisów ruchu drogowego, stworzenie bezpieczniejszej infrastruktury drogowej, dbanie o stan pojazdów, zwiększenie ochrony użytkowników dróg szczególnie narażonych na wypadki.

2011

 

 • „Nie jedź na kacu. Włącz myślenie” (21 czerwca 2011 r.) – kampania Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ostrzegająca przed skutkami jazdy pod wpływem alkoholu. Najwięcej wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców odnotowuje się latem, szczególnie podczas weekendów do godzin południowych. Wielu polskich kierowców nie zdaje sobie sprawy z czasu działania alkoholu na organizm. Aż 78% spośród kierujących po alkoholu to osoby pijące w dniu poprzedzającym prowadzenie samochodu. Kampania miała na celu uświadomienie polskim kierowcom zagrożenia, jakim jest prowadzenie auta, gdy ma się wrażenie, że jest się już trzeźwym.

2013

 • Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 (przyjęty 20 czerwca 2013 r. przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego)
 • – kompleksowa strategia poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach na lata 2013-2020. Krokiem w kierunku realizacji wieloletniej wizji było wyznaczenie dwóch głównych celów do osiągnięcia do 2020 r.:
  • ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych o co najmniej 50%;
  • ograniczenie liczby ciężko rannych o co najmniej 40%. Strategia opiera się na pięciu filarach: bezpieczny człowiek, bezpieczna droga, bezpieczna prędkość, bezpieczny pojazd, ratownictwo medyczne i opieka powypadkowa.
 • „10 mniej. ZWOLNIJ!” (31 października 2013 r.) – kampania Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, mająca na celu podniesienie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Wypadki z udziałem pieszych i rowerzystów, spowodowane nadmierną prędkością pojazdów, niosą najpoważniejsze skutki w tej grupie uczestników ruchu drogowego.