Powrót Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce ulega stałej poprawie – podsumowanie 2015 r.

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce ulega stałej poprawie – podsumowanie 2015 r.

Dane zgromadzone przez CANARD wyraźnie wskazują, że w miejscach objętych automatycznym nadzorem nad ruchem drogowym liczba rejestrowanych naruszeń stale spada, podobnie jak liczba niebezpiecznych zdarzeń drogowych oraz ofiar wypadków.

Rok 2015 był najbezpieczniejszym rokiem w ruchu drogowym od kilkudziesięciu lat. Cieszy fakt, iż był to kolejny rok, w którym odnotowano poprawę stanu bezpieczeństwa. Odnosząc się do 2011 r., tj. roku w którym CANARD rozpoczęło swoją działalność kontrolną, wyraźnie widać, iż wcześniej zaobserwowany wzrost wypadkowości w Polsce uległ zatrzymaniu i w kolejnych okresach funkcjonowania oraz rozbudowy systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym poziom bezpieczeństwa na drogach stale wzrastał. Zgodnie z danymi wstępnymi, we wspomnianym okresie zanotowano następującą, pozytywną tendencję:
•    spadek liczby osób zabitych o 30,7%;
•    spadek liczby wypadków o 18,4%;
•    spadek liczby rannych o 20,3%.

wykres

W 2015 r. w efekcie prowadzenia kontroli przy wykorzystaniu urządzeń rejestrujących, weryfikacji poddano 1,1 mln naruszeń (o 400 tys. mniej niż w 2014 r.), w oparciu o które, po odrzuceniu spraw nienadających się do dalszego procedowania (powodami negatywnej weryfikacji były m.in.: pojazd cudzoziemca, nieczytelność zdjęcia, pojazd uprzywilejowany, niepełne dane właściciela z Centralnej Ewidencji Pojazdów) wygenerowano 665 tys. wezwań do właścicieli pojazdów (210 tys. mniej niż w roku ubiegłym). W 2015 r. nałożono także 328 tys. mandatów - blisko 100 tys. mniej niż w 2014 r. (liczba mandatów może zawierać mandaty wystawione na podstawie zdjęć wykonanych we wcześniejszym okresie).

Warto podkreślić, iż w 2015 r. Inspekcja Transportu Drogowego zamontowała 52 stacjonarne fotoradary, 20 rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle oraz 29 urządzeń do odcinkowego pomiaru średniej prędkości. Oznacza to, że do końca ubiegłego roku zakończono zgodnie z planem instalację całości infrastruktury kontrolnej przewidzianej w ramach projektu „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
wykres
 
Powyższe dane wskazują niezbicie, iż pomimo montażu nowych urządzeń, liczba rejestrowanych naruszeń maleje. W połowie 2012 r. (tj. na początku instalacji nowych fotoradarów) jedno urządzenie należące do ITD wykonywało średnio ponad 60 zdjęć na dobę. Aktualnie wskaźnik ten wynosi ok. 10 zdjęć na dobę. Oznacza to, że Polacy jeżdżą coraz bezpieczniej, a przede wszystkim wolniej, co przekłada się na mniejszą liczbę wypadków drogowych i ich ofiar.

Porównanie danych z lat 2008–2012 (okres przed instalacją nowych stacjonarnych urządzeń rejestrujących) z okresem 2013–X2015, uwidacznia 44% spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków w obrębie miejsc instalacji fotoradarów. W analogicznym okresie statystyka osób rannych obniżyła się o 39%, a liczba samych wypadków spadła o 32%[1].Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym skutecznie realizuje więc swój cel, jakim jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. O potrzebie kontynuacji działań kontrolnych świadczy fakt, iż na polskich drogach wciąż dochodzi do bardzo niebezpiecznych sytuacji spowodowanych nierespektowaniem przez kierowców przepisów drogowych.
Najbardziej rażące wykroczenia zarejestrowane za pomocą urządzeń rejestrujących w 2015 r. miały miejsce:
- 6 lutego  w miejscowości Paniówki, gdzie kierowca jechał z prędkością 213 km/h na odcinku z ograniczeniem prędkości do 60 km/h – sprawa skierowana do sądu i zakończona wyrokiem skazującym;
- 12 czerwca w miejscowości Jędrzychowice, gdzie zagraniczny kierowca jechał z prędkością 190 km/h na odcinku z ograniczeniem prędkości do 50 km/h;
- 11 grudnia w miejscowości Wanaty, gdzie kierowca jechał z prędkością 218 km/h na odcinku z ograniczeniem prędkości do 70 km/h – czynności wyjaśniające w toku.

Dodatkowymi elementami pozwalającymi przeciwdziałać łamaniu przepisów są wspomniane już rejestratory przejazdu na czerwonym świetle oraz urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości, stanowiące uzupełnienie zasadniczej sieci fotoradarów zarządzanej przez Inspekcję Transportu Drogowego. W połowie listopada 2015 r. uruchomiono wszystkie urządzenia służące kontroli stosowania się przez kierowców do sygnalizacji świetlnej oraz pierwsze odcinkowe pomiary prędkości. Do końca ubiegłego roku, tj. w ciągu 1,5 miesiąca funkcjonowania, urządzenia te zarejestrowały odpowiednio 17,5 tys. oraz 3250 naruszeń.
Za istotne z punktu widzenia funkcjonowania systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym należy uznać także rozpoczęcie dołączania do wezwań kierowanych do właścicieli lub posiadaczy pojazdów dokumentacji fotograficzna zarejestrowanego naruszenia. Zdjęcia wykonane przez urządzenia rejestrujące załączane są do korespondencji generowanej od 30 października ubiegłego roku.

[1] Dane przedstawiają zmianę średniej liczby wypadków, zabitych oraz rannych na miesiąc.