Powrót Lokalizacje urządzeń rejestrujących w ramach nowego projektu CANARD

Ikona artykułu

Realizując założenia rozbudowy Systemu Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, Główny Inspektorat Transportu Drogowego ogłosił zamówienie na przeprowadzenie analizy stanu bezpieczeństwa na drogach (z uwzględnieniem dróg wszystkich kategorii) na potrzeby projektu pn.: „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Głównym celem zamówienia jest przeprowadzenie analizy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym opracowanie metodologii dla analizy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym uwzględniającej przyczyny wypadków drogowych i kolizji drogowych w kontekście ustawowych kompetencji GITD i zakresu właściwości rzeczowej CANARD. Wykonawca oceni poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego - w oparciu o zatwierdzoną przez CANARD  metodologię – dla maksymalnie 150 lokalizacji wskazanych przez CANARD.

 

Kolejnym zadaniem wykonawcy będzie wytypowanie i dokonanie oceny poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego – w oparciu o zatwierdzoną przez CANARD metodologię - dla 140 nowych lokalizacji dla urządzeń rejestrujących w tym 35 propozycji lokalizacji dla instalacji stacjonarnych urządzeń rejestrujących do punktowego pomiaru prędkości, 50 propozycji lokalizacji dla instalacji stacjonarnych urządzeń rejestrujących średnią prędkość na określonym odcinku drogi, 40 propozycji lokalizacji (skrzyżowań) dla instalacji stacjonarnych urządzeń rejestrujących niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej oraz 15 propozycji lokalizacji (przejazdów kolejowych) dla instalacji stacjonarnych urządzeń rejestrujących niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej na przejeździe kolejowym.

 

Wykonawca dokona również oceny 247 lokalizacji, w których posadowione są obecnie stacjonarne urządzenia rejestrujące (uzasadnienie dalszego utrzymania urządzeń lub zalecenie zmiany ich lokalizacji) oraz dokona analizy miejsc niebezpiecznych (lokalizacji) pod kątem technicznych i prawnych uwarunkowań dla instalacji urządzenia ze szczególnym uwzględnieniem możliwości posadowienia masztu i zapewnienia zasilania planowanych do zainstalowania urządzeń, w tym długości przyłączy oraz własności gruntów na których będą wykonywane. Ważnym elementem prowadzonych prac będzie również dokonanie analizy organizacji ruchu na danym odcinku drogi publicznej pod kątem możliwości zainstalowania urządzeń służących do odcinkowego pomiaru prędkości (stała prędkość na danym odcinku drogi).

 

Zaproponowane przez wykonawcę lokalizacje zostaną wykorzystane w procesie decyzyjnym, prowadzącym do określenia miejsc instalacji urządzeń rejestrujących oraz możliwej do wykorzystania technologii urządzeń rejestrujących.

 

Fotoradar