Powrót Zgodnie z planem - Budowa Centralnego Systemu Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym przeprowadziło ostatni, kluczowy etap przygotowań do ukończenia projektu pod nazwą „Budowa Centralnego Systemu Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym”. Powodzeniem zakończyły się testy odcinkowego pomiaru prędkości (OPP). OPP to jednak tylko część systemu, tworzonego na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. W ostatnim półroczu zrealizowano także inne, równie istotne dla projektu zadania. Co więcej, analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscach objętych automatycznym nadzorem wykazuje znaczącą skuteczność systemu.

 

System automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym docelowo składać się będzie z wielu połączonych elementów, które obecnie znajdują się na różnych etapach realizacji. Mając na uwadze interes publiczny, CANARD postawił przed dostawcami wszystkich zamówionych rozwiązań bardzo restrykcyjne wymagania jakościowe i technologiczne. Kluczowe dla postępowań wyłaniających wykonawców poszczególnych elementów systemu były testy sprawności i zakresu funkcjonalności urządzeń. Dotyczyło to w szczególności rozwiązań wcześniej nie wykorzystywanych przez CANARD, takich jak odcinkowy pomiar prędkości. Innymi istotnymi działaniami zrealizowanymi w ostatnich miesiącach były: zakończenie postępowania na zakup rejestratorów wjazdu na czerwonym świetle, przeprowadzenie procesu unifikacji fotoradarów oraz sfinalizowanie budowy infrastruktury teleinformatycznej CANARD.

 

Monitoring przejazdu na czerwonym świetle

 

W czerwcu 2014 r. GITD i firma Neurosoft zawarły umowę na wykonanie monitoringu wjazdu na czerwonym świetle dla potrzeb CANARD. Będzie on zainstalowany w 20 miejscach przy drogach krajowych na terenie całej Polski. Łącznie, na tą rozległą sieć multiwizyjną złoży się ponad 200 kamer wysokiej rozdzielczości, zintegrowanych z Centralnym Systemem Przetwarzania CANARD. Rozwiązanie pozytywnie przeszło etap testowy i obecnie trwają pierwsze prace projektowe. Monitoring przejazdu na czerwonym świetle ma być gotowy do połowy 2015 r .

 

Rozwiązanie wybrano w drodze postępowania GITD na zakup stacjonarnych urządzeń rejestrujących naruszenia przepisów, polegające na niestosowaniu się do sygnałów świetlnych. Wybrany produkt pozytywnie przeszedł próby sprawności dla urządzeń rejestrujących, które miały miejsce w kwietniu 2014 roku. Odbywały one się zgodnie ze scenariuszem testów, będącym częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia cząstkowego. GITD stworzył wierną imitację warunków drogowych na wydzielonym i zabezpieczonym pasie startowym toruńskiego aeroklubu. Za pomocą taśm wyznaczono skrzyżowanie typu T, a także zainstalowano tymczasową sygnalizację świetlną. Przejazdy
i zatrzymania wykonywane były – zgodnie ze scenariuszem – pojazdami różnych kategorii. Do testów wykorzystano samochód ciężarowy, pojazdy dostawcze oraz osobowe. Łącznie zasymulowano 800 wykroczeń. W ramach testów sprawdzono też reakcje urządzeń na szereg czynników mogących potencjalnie zakłócić jego pracę. W każdym z symulowanych przypadków system działał prawidłowo. Zgodnie z harmonogramem kompletne rozwiązanie ma być ukończone w czerwcu 2015 roku.

 

Odcinkowy pomiar prędkości

 

Odcinkowy pomiar prędkości jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, stosowanym w krajach Unii Europejskiej już od kilkunastu lat. Jedną z jego kluczowych zalet jest wymuszanie na kierowcach przestrzegania dopuszczalnej prędkości na całej długości kontrolowanego odcinka. Wpływa to na istotną poprawę poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. System wylicza średnią prędkość, bazując na pomiarze czasu przejazdu pomiędzy początkiem i końcem monitorowanego odcinka drogi.

 

Testy OPP w ramach powtórzonego postępowania przetargowego miały miejsce 8 i 9 września br. i zakończyły się dla urządzeń pomyślnym wynikiem. Analizowane były nie tylko parametry związane z pomiarem prędkości, lecz także trafność w odczycie numerów tablic rejestracyjnych oraz rozpoznawaniu kategorii i marki pojazdów. Urządzenia wykrywały samochody na całej szerokości jezdni, a wykonywane przez nie zdjęcia cechowały się bardzo wysokim poziomem szczegółowości. W celu uzyskania statystycznie wiarygodnego wyniku, testy przeprowadzono na próbie 1200 pojazdów.

 

Wykonawcą odcinkowego pomiaru prędkości będzie firma Sprint.

 

Stacjonarne urządzenia rejestrujące – unifikacja systemu

 

W 2011 roku Główny Inspektorat Transportu Drogowego przejął nadzór nad infrastrukturą fotoradarową, należącą przedtem do Policji i GDDKiA. Znaczną jej część stanowiły puste maszty, które nie spełniały warunków technicznych do podłączenia urządzeń rejestrujących. Dlatego została podjęta decyzja o usunięciu tej części infrastruktury.

 

Od maja 2014 demontażowi poddano kilkaset pustych masztów: uszkodzonych, zdewastowanych, niespełniających wymogów technicznych, a w skrajnych przypadkach nieposiadających dostępu do energii elektrycznej.

 

Kolejnych 55 pustych masztów zostanie do końca 2014 roku zastąpionych całkiem nowymi, wyposażonymi w urządzenia rejestrujące. Do czasu ukończenia montażu fotoradarów, maszty te będą w odpowiedni sposób oznaczone, gdyż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 22 czerwca 2011 roku, wszystkie urządzenia rejestrujące powinny posiadać jednolity, żółty kolor. Dodatkowo w 2015 roku CANARD zainstaluje w nowych lokalizacjach kolejnych 45 urządzeń.

 

 

Wśród masztów, które nie zostały zdemontowane było też kilkanaście sztuk, które na prośbę lokalnych władz zostały przekazane pod jurysdykcję samorządów i obecnie organy te odpowiadają za proces przystosowania ich do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Oprogramowania systemowe i infrastruktura sieciowa

 

W maju 2014 roku oddano do eksploatacji finalną wersję systemu teleinformatycznego, przeznaczonego do automatycznego przetwarzania danych o rejestrowanych przez CANARD naruszeniach. Wykonawcą Centralnego Systemu Przetwarzania dla CANARD jest firma Asseco Poland. W czasie 18 miesięcy wykonawca dostarczył i uruchomił Centrum Przetwarzania Danych, wytworzył oprogramowanie w zakresie wszystkich wymaganych funkcjonalności systemu oraz przeprowadził szkolenia dla pracowników Centrum. System został wdrożony w przewidzianym w umowie terminie.

 

Centralny System Przetwarzania zapewnia maksymalne zautomatyzowanie ścieżki obiegu danych związanych z wykroczeniami drogowymi. Urządzenia rejestrujące automatycznie, z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej, przesyłają informacje o wykroczeniach do Centralnego Systemu Przetwarzania. System weryfikuje je pod kątem zgodności z założeniami formalnymi i możliwości dalszego procedowania, a następnie odczytuje numer rejestracyjny pojazdu. Na tej podstawie dane jego właściciela są automatycznie pobierane z Centralnej Ewidencji Pojazdów. System wspiera proces generowania dokumentacji postępowania w sprawach o wykroczenia, w tym wezwań oraz mandatów, a także postępowania sądowego. Rozwiązania IT zapewniają również możliwość zdalnego konfigurowania wszystkich wykorzystywanych przez GITD urządzeń rejestrujących, a także zarządzania całą infrastrukturą oraz przygotowywania analiz funkcjonowania systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym.

 

 

W procesie budowy Centralnego Systemu Przetwarzania dla CANARD, główny nacisk położono na wykorzystanie innowacyjnych produktów i technologii. Należy do nich m.in. oprogramowanie w zakresie automatycznej identyfikacji i klasyfikacji pojazdów, które – wraz z wykorzystaniem usług i danych Centralnej Ewidencji Pojazdów – pozwala na szybkie ustalenie właściciela pojazdu. Dla zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa
i elastyczności rozwiązania, zastosowano również szereg produktów typu opensource.
To coraz popularniejsze w polskiej administracji podejście do realizacji tego typu projektów.

 

Skuteczność Systemu – statystyki

 

Szczegółowa analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscach objętych automatycznym nadzorem jednoznacznie wskazuje na poprawę sytuacji i skuteczność systemu. Dotychczas, w 2014 roku w obrębie 300 lokalizacji, w których działają fotoradary GITD, zanotowano 9 śmiertelnych ofiar wypadków. W ubiegłym roku liczba ta wynosiła 27. W tych samych lokalizacjach, w latach 2008–2012 zanotowano przynajmniej 220 osób zabitych w wypadkach. Liczby te pokazują, że system konsekwentnie realizuje cele Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wg którego do końca 2020 roku liczba zabitych na polskich drogach ma zmniejszyć się o co najmniej 50%, a ciężko rannych o co najmniej 40%, względem statystyk z 2010 roku.