Powrót
Ikona koło zębate

Jak działamy


Celem działania CANARD jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poprzez wdrożenie skutecznego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, CANARD ujawnia naruszenia przepisów w zakresie przekraczania przez kierowców ustalonych limitów prędkości oraz niestosowania się do sygnalizacji świetlnej.


Automatyczny nadzór nad ruchem drogowym prowadzony jest przy pomocy urządzeń stacjonarnych, odcinkowego pomiaru prędkości, monitoringu przejazdu na czerwonym świetle, urządzeń mobilnych.

 

STACJONARNE URZĄDZENIA REJESTRUJĄCE PRĘDKOŚĆ CHWILOWĄ POJAZDÓW (FOTORADARY)

 

Dzięki ciągłej rejestracji wykroczeń do CANARD trafiają informacje zawierające m. in.: czas i miejsce naruszenia, zdjęcie pojazdu wraz z widocznym numerem rejestracyjnym, prędkość zarejestrowaną przez urządzenie oraz prędkość dopuszczalną na danym odcinku drogi. CANARD sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem na drogach przy pomocy ponad 400 fotoradarów. Obecnie obudowy wszystkich sprawnych urządzeń rejestrujących posiadają jednolity, żółty kolor. Lokalizacje instalacji fotoradarów zostały wyznaczone w miejscach, gdzie ze względów bezpieczeństwa konieczne jest ograniczenie prędkości w konkretnym punkcie. Lokalizacje urządzeń wybierane są w oparciu o metodologię opracowaną przez ekspertów z Politechniki Gdańskiej i Krakowskiej, określającą m.in. poziom zagrożenia wypadkami, przy uwzględnieniu aspektów infrastrukturalnych oraz technicznych;

 

Infografika opisująca budowę stacjonarnego urządzenia rejestrującego

 

URZĄDZENIA DO ODCINKOWEGO POMIARU PRĘDKOŚCI

 

Służące do monitorowania prędkości pojazdów na niebezpiecznych odcinkach dróg. System wylicza średnią prędkość, bazując na pomiarze czasu przejazdu pomiędzy początkiem i końcem monitorowanej trasy. Kluczową zaletą OPP jest możliwość nakłonienia kierowców do ograniczenia prędkości na całej długości monitorowanego odcinka, co istotnie wpływa na poprawę poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Rozwiązanie to jest wykorzystywane m.in. we Włoszech, a jego funkcjonowanie zaowocowało zmniejszeniem liczby wypadków o 19%, spadkiem liczby rannych o 27% oraz o 51% niższym wskaźnikiem śmiertelności wskutek tragicznych zdarzeń drogowych w miejscach objętych kontrolą. Urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości zainstalowane są w 30 lokalizacjach na terenie Polski;

 

Infografika opisująca działanie urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości

 

URZĄDZENIA REJESTRUJĄCE POJAZDY NIESTOSUJĄCE SIĘ DO SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIACH
 

Celem działania monitoringu przejazdu na czerwonym świetle jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach dróg krajowych, na których kierowcy nie stosują się do przepisów dotyczących sygnalizacji świetlnej. W ramach centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, monitorowanych jest 20 skrzyżowań na terenie całej Polski. Łącznie na tą rozległą sieć multiwizyjną składa się ponad 200 kamer wysokiej rozdzielczości, zintegrowanych z Centralnym Systemem Przetwarzania.

 

Infografika opisująca działanie urządzeń rejestrujących pojazdy niestosujące się do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach.

 

MOBILNE URZĄDZENIA REJESTRUJĄCE PRĘDKOŚĆ CHWILOWĄ POJAZDÓW
 

CANARD zarządza obecnie 29 mobilnymi urządzeniami rejestrującymi, zainstalowanymi w pojazdach Inspekcji Transportu Drogowego. Są one przystosowane do rejestrowania wykroczeń, polegających na przekraczaniu dozwolonej prędkości, zarówno podczas jazdy, jak i postoju pojazdów z zainstalowanym urządzeniem. Są one wykorzystywane m.in. w miejscach wskazanych przez obywateli jako szczególnie niebezpieczne, jak również tam, gdzie z przyczyn technicznych nie ma możliwości instalacji fotoradaru.

 

Inspektor Transportu Drogowego obsługujący mobilne urządzenie rejestrujące