Powrót Funkcjonowanie mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących przedsięwzięć współfinansowanych ze Środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ

Ikona artykułu

W związku z realizacją przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego projektu pn.: „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym" (numer umowy o dofinansowanie: POIS.03.01.00-00-0040/18-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój sieci TEN-T i transportu multimodalnego, uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących przedsięwzięć współfinansowanych ze Środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) i jest narzędziem informatycznym umożliwiającym przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności przez:

 

• specjalny adres e-mail (nadużycia.POIS@miir.gov.pl),

• elektroniczny system zgłoszeń e-Nieprawidłowości za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej https://tiny.pl/ttj4q ,

• adres e-mail (kontrola@cupt.gov.pl).

 

Więcej informacji na temat mechanizmu umożliwiającego zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć finansowych znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej pod adresem: http://pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci.

 

Krótki opis projektu:

 

Projekt  „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, jest rozwinięciem i kontynuacją projektu „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” zrealizowanego w latach 2011-2015 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 8.1 „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”, priorytet VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe”.

 

Przedmiotowy projekt służyć ma poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykorzystaniu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym przy założeniu, że nadzorem objęte zostaną drogi wchodzące w skład całej krajowej sieci dróg publicznych. Działania zaplanowane w ramach zwiększenia skuteczności i efektywności systemu uwzględniają włączenie do systemu urządzeń najnowszej generacji.

 

Celem Projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na krajowej sieci dróg publicznych. Osiągnięcie ww. celu głównego będzie możliwe dzięki realizacji celów szczegółowych, tj.:

• spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków w obszarze oddziaływania projektu;

• zwiększenie efektywności i usprawnienie działań CANARD (m.in. poprzez zastosowanie bardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń rejestrujących);

• zwiększenie łącznej liczby dróg objętych automatycznym nadzorem nad ruchem drogowym.

 

Projekt obejmie realizację 3 kluczowych zadań:

 

1. Zakup 358 sztuk nowych urządzeń rejestrujących dedykowanych na wszystkie kategorie dróg, w tym zakup urządzeń rejestrujących do punktowego pomiaru prędkości i odcinkowego pomiaru prędkości, urządzeń rejestrujących przejazd na czerwonym świetle i urządzeń monitorujących niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowych oraz przenośnych urządzeń rejestrujących;

 

2. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej poprzez dodanie nowych funkcjonalności podnoszących efektywność systemu CPD CANARD (utworzenie dedykowanej platformy wymiany danych).

 

3. Zapewnienie zaplecza funkcjonalnego projektu (zakup sprzętu, oprogramowania oraz usług dodatkowych).

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 162.000.000,00 zł, wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi: 162.000.000,00 zł, w tym: pochodzących z budżetu środków europejskich: 137.700.000,00 zł.