Przedsięwzięcie „Rozwój operacyjności Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w zarządzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego na polskich drogach”


Nr Umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego: KPOD.09.11-IW.02-0001/24-00
Typ Inwestycji: E2.2.1 Inwestycje w bezpieczeństwo transportu

 

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 13 maja 2024 r.
Wartość całkowita przedsięwzięcia: 161 244 820,00 PLN
Wartość kwalifikowalna przedsięwzięcia: 131 093 349,60 PLN
Termin realizacji: 10 stycznia 2024 r. – 30 czerwca 2026 r.

 

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na krajowej sieci drogowej. Dzięki zwiększeniu liczby urządzeń rejestrujących, zmniejszona zostanie liczba wypadków powodowana niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu i niestosowaniem się do nadawanych sygnałów świetlnych.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje zakup i instalację 128 stacjonarnych urządzeń rejestrujących, służących do ujawniania wykroczeń w ruchu drogowym (podstawowy zakres projektu obejmuje zakup i instalację 128 urządzeń rejestrujących, co stanowi liczbę niezbędną do osiągnięcia wartości kamienia milowego E25G, wskazanego w Krajowym Planie Odbudowy:

 

  • 43 urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości,
  • 70 urządzeń punktowego pomiaru prędkości, 
  • 10 urządzeń do monitorowania przejazdu na czerwonym świetle na skrzyżowaniach,
  • 5 urządzeń do monitorowania przejazdu na czerwonym świetle na przejazdach kolejowych.

Urządzenia zostaną zainstalowane na drogach krajowych.


Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

 

Instytucja Koordynująca KPOMinister właściwy ds. rozwoju regionalnego

Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycjiMinisterstwo Infrastruktury, Departament Strategii Transportu

Jednostka wspierająca plan rozwojowyCentrum Unijnych Projektów Transportowych

Główny serwis KPO: Plan odbudowy

 

Zgłaszanie nieprawidłowości

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), jako jednostka wspierająca plan rozwojowy w ramach KPO, przywiązując szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów z udziałem środków z KPO w sposób: efektywny, przejrzysty i etyczny, wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o wszystkich potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach w wykorzystaniu tych środków.

 

Nieprawidłowość można zgłosić:

  • w postaci elektronicznej – za pośrednictwem dedykowanego formularza zgłoszeniowego, który zapewnia anonimowość oraz umożliwia przekazywanie korespondencji lub dedykowanego adresu poczty elektronicznej: naduzycia@cupt.gov.pl,
  • w postaci papierowej – zgłoszenie należy przesłać na adres: CUPT, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, a na kopercie umieścić dopisek: „Zgłoszenie nieprawidłowości”,
  • ustnie – telefonicznie pod nr telefonu +48 532 357 393 lub za pośrednictwem bezpośrednich spotkań po wcześniejszym umówieniu spotkania.