Ikona kopia

Zastępca Dyrektora - Damian Wiktorzak

 

Wydziały CANARD

 

W ramach Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym funkcjonuje 6 wydziałów. Poniżej znajdą Państwo kluczowe obszary działalności komórek organizacyjnych CANARD:

 

  Wydział Instalacji oraz Utrzymania Urządzeń

Głównym obszarem działań Wydziału są zadania związane z instalacją i eksploatacją stacjonarnych urządzeń rejestrujących. Wydział został stworzony m.in. w celu planowania i koordynacji wykorzystania urządzeń, weryfikacji technicznej poprawności wykonanych zdjęć oraz stałego monitoringu ustawień i działania stacjonarnych urządzeń rejestrujących. Do zadań Wydziału należy również współpraca z zarządcami dróg oraz innymi podmiotami odpowiadającymi za stan bezpieczeństwa na drogach, w zakresie instalacji, eksploatacji oraz usuwania fotoradarów.

 

Wydział Postępowań I, Wydział Postępowań II

Najważniejszymi zadaniami Wydziałów jest prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, w wyniku których pracownicy nakładają grzywny w drodze mandatów karnych lub kierują wnioski o ukaranie do sądów. W związku z tym, w zakres pracy Wydziałów wchodzi także reprezentowanie Głównego Inspektora Transportu Drogowego, poprzez występowanie przed sądami powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego jak również obsługa prawna i doradcza na potrzeby wydziałów CANARD. W ramach wykonywanych zadań przygotowywane są rekomendacje dotyczące celów i kierunków działania CANARD, koordynowany jest proces legislacyjny, w tym opracowywane są projekty procedur i aktów prawnych.

 

  Wydział Analiz i Rozwoju Systemowego

Podstawowa działalność Wydziału opiera się na danych gromadzonych dzięki funkcjonalnościom systemu teleinformatycznego – Centralnego Systemu Przetwarzania CANARD. Do głównych zadań Wydziału należy analizowanie informacji dotyczących wypadków i kolizji drogowych w miejscach objętych automatycznym nadzorem, tworzenie raportów oraz statystyk dotyczących działania systemu oraz komunikacja ze środkami masowego przekazu. Wydział współpracuje również z instytucjami naukowo-badawczymi zajmującymi się problematyką BRD oraz podmiotami zagranicznymi, w zakresie wymiany doświadczeń dotyczących funkcjonowania systemów automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Ponadto wydział odpowiedzialny jest także za bieżące monitorowanie działania Centralnego Systemu Przetwarzania CANARD, w tym zapewnienie płynności i ciągłości działania CSP oraz czuwanie nad jego prawidłowym funkcjonowaniem. Wydział weryfikuje również funkcjonalności Systemu pod kątem jego dostosowywania do obowiązujących i przygotowywanych przepisów prawa.

 

  Wydział Nadzoru i Organizacji

Zadania Wydziału skoncentrowane są wokół planowania i koordynowania wykorzystania mobilnych urządzeń rejestrujących. Inspektorzy wchodzący w skład tego Wydziału realizują również zadania związane z nadzorem nad ruchem drogowym we współpracy z innymi służbami. Działania te mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach objętych nadzorem. Wydział zajmuje się weryfikacją wykonanych zdjęć, opracowywaniem wytycznych dotyczących prowadzenia kontroli przy użyciu mobilnych urządzeń rejestrujących oraz działaniami związanymi z typowaniem tras i punktów kontrolnych.

 

  Wydział Ogólny

Wydział zajmuje się bieżącą obsługą CANARD, związaną m.in. z przekazywaniem do poszczególnych wydziałów korespondencji przychodzącej (zewnętrznej i wewnętrznej), a także wysyłaniem do właściwych jednostek policji kart rejestracyjnych kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.