Projekt „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 
To rozwinięcie i kontynuacja projektu „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym" zrealizowanego w latach 2011-2015 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 8.1 „Bezpieczeństwo ruchu drogowego", priorytet VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe".

Przedmiotowy projekt służyć ma poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykorzystaniu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym przy założeniu, że nadzorem objęte zostaną drogi wchodzące w skład całej krajowej sieci dróg publicznych.

Działania zaplanowane w ramach zwiększenia skuteczności i efektywności systemu uwzględniają włączenie do systemu urządzeń najnowszej generacji.

Celem Projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na krajowej sieci dróg publicznych.

Osiągnięcie ww. celu głównego będzie możliwe dzięki realizacji celów szczegółowych, tj.:

- spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków w obszarze oddziaływania projektu;

- zwiększenie efektywności i usprawnienie działań CANARD (m.in. poprzez zastosowanie bardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń rejestrujących);

- zwiększenie łącznej liczby dróg objętych automatycznym nadzorem nad ruchem drogowym.

Zakres rzeczowy projektu określa umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt indywidualny: POIS.03.01.00-00-0040/18
Priorytet: III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego.
Działanie: 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 18 grudnia 2018 r.
Wartość całkowita projektu: 185.991.517,94 PLN
Wartość dofinansowania projektu z UE (Europejski Fundusz Spójności): 158 079 551,45 PLN
Termin realizacji: 1 września 2017 r. do 30 listopada 2023 r.


Projekt obejmie realizację 3 kluczowych zadań:

1. Zakup 380 sztuk nowych urządzeń rejestrujących dedykowanych na wszystkie kategorie dróg, w tym zakup urządzeń rejestrujących do punktowego pomiaru prędkości i odcinkowego pomiaru prędkości, urządzeń rejestrujących przejazd na czerwonym świetle i urządzeń monitorujących niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowych oraz przenośnych urządzeń rejestrujących;

2. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej poprzez dodanie nowych funkcjonalności podnoszących efektywność systemu CPD CANARD.

3. Zapewnienie zaplecza funkcjonalnego projektu (zakup sprzętu, oprogramowania oraz usług dodatkowych).

 

 

Nieprawidłowości: jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w ramach projektów dofinansowanych ze środków PO IiŚ 2014-2020?

 

Instytucja Zarządzająca PO IiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem:

 

adresu e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl,

 

specjalnego formularza na stronie: https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl,

 

adresu e-mail: kontrola@cupt.gov.pl.

 

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

 

Co należy zgłaszać?

 

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

 

Zasady obowiązujące przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń:

 

1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.

 

2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 

3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.

 

4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

 

o budowie Projektu – prezentacja