o Projekcie POIiŚ

 

Projekt „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). 

 

System budowany w ramach Projektu powstaje z myślą o wszystkich uczestnikach ruchu drogowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. obywatelach Polski i innych państw członkowskich UE oraz pozostałych krajów Europy i świata. 

 

Zakres rzeczowy centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym w Polsce określa umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Projekt indywidualny: POIS.08.01.00-00-030/12

Priorytet: VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe

Działanie: 8.1 – Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 31.12.2012 r.

Wartość całkowita projektu: 183 263 384,95 PLN

Wartość dofinansowania projektu z UE (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 155 773 877,20 PLN

Termin realizacji: 01.01.2011 r. – 31.12.2015 r.

 

Przedsięwzięcie w swoich założeniach obejmuje realizację trzech zadań:

 

1. Zakup infrastruktury fotoradarowej oraz wyposażenia optoelektronicznego do sprawowania stacjonarnego oraz mobilnego nadzoru nad ruchem drogowym, w tym:

 

  • 400 stacjonarnych urządzeń rejestrujących,
  • 20 kompletów urządzeń monitorujących przejazd na czerwonym świetle,
  • 29 urządzeń rejestrujących do odcinkowego pomiaru prędkości,
  • 29 mobilnych urządzeń rejestrujących,
  • 65 samochodów technicznych, patrolowych i zabezpieczenia logistycznego,
  • 8 zestawów urządzeń do pomiarów statystycznych natężenia ruchu.  

 

2. Utworzenie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

 

Utworzenie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, w tym: nabycie, adaptacja i wyposażenie budynku, zorganizowanie miejsc pracy dla pracowników Centrum, zakup niezbędnego sprzętu komputerowego oraz budowa infrastruktury sieciowej, dającej możliwość efektywnego przekazywania danych pomiędzy urządzeniami rejestrującymi a oprogramowaniem CANARD.

 

3. Zakup oprogramowania systemowego, które ma umożliwiać gromadzenie, przechowywanie i automatyczne przetwarzanie danych pozyskiwanych z urządzeń rejestrujących. 

 

Oprócz wyżej wymienionych zadań przewidziano również działania informacyjno-promocyjne oraz przygotowanie i zarządzanie Projektem.

 

Cele Projektu:

 

 • dostosowanie się do standardów i wymagań wspólnotowych Unii Europejskiej (automatyzacja kontroli prędkości na drogach, ze szczególnym uwzględnieniem odcinków, w odniesieniu do których obserwuje się dużą częstotliwość nieprzestrzegania przepisów)[1];
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego – redukcja liczby wypadków i ograniczenie ich skutków (zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych o połowę do 2020 r. i do zera do 2050 r., zmniejszenie liczby rannych)[2];
 • modernizacja infrastruktury fotoradarowej, jej ujednolicenie i zwiększenie efektywności, zmniejszenie kosztów utrzymania systemu wykrywania i karania za wykroczenia drogowe oraz usprawnienie i uporządkowanie procesu egzekwowania odpowiedzialności za te wykroczenia;
 • zmiana zachowań uczestników ruchu drogowego i kształtowanie postaw stosowania się do przepisów dotyczących tego ruchu, w szczególności norm związanych z przestrzeganiem limitów dozwolonej prędkości.

 

 

 


[1] Najważniejsze: „BIAŁA KSIĘGA transportu”, Komisja Europejska, 28 marca 2011 r. http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/doc/2011_white_paper/white-paper-illustrated-brochure_pl.pdf oraz Zalecenie Komisji Europejskiej z 6 kwietnia 2004 r. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:111:0075:0082:EN:PDF

 

[2] Postulowane w Krajowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005 i tzw. Wizji Zero

 

o budowie Projektu – prezentacja