o Projekcie POIiŚ

Projekt „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

System budowany w ramach Projektu powstaje z myślą o wszystkich uczestnikach ruchu drogowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. obywatelach Polski i innych państw członkowskich UE oraz pozostałych krajów Europy i świata.

Zakres rzeczowy centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym w Polsce określa umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt indywidualny: POIS.08.01.00-00-030/12
Priorytet: VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
Działanie: 8.1 – Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 31.12.2012 r.
Wartość całkowita projektu: 183 263 384,95 PLN
Wartość dofinansowania projektu z UE (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 155 773 877,20 PLN
Termin realizacji: 01.01.2011 r. – 31.12.2015 r.


Przedsięwzięcie w swoich założeniach obejmuje realizację trzech zadań:

1. Zakup infrastruktury fotoradarowej oraz wyposażenia optoelektronicznego do sprawowania stacjonarnego oraz mobilnego nadzoru nad ruchem drogowym, w tym:

400 stacjonarnych urządzeń rejestrujących,

20 kompletów urządzeń monitorujących przejazd na czerwonym świetle,

29 urządzeń rejestrujących do odcinkowego pomiaru prędkości,

29 mobilnych urządzeń rejestrujących,

65 samochodów technicznych, patrolowych i zabezpieczenia logistycznego,

8 zestawów urządzeń do pomiarów statystycznych natężenia ruchu.

2. Utworzenie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

Utworzenie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, w tym: nabycie, adaptacja i wyposażenie budynku, zorganizowanie miejsc pracy dla pracowników Centrum, zakup niezbędnego sprzętu komputerowego oraz budowa infrastruktury sieciowej, dającej możliwość efektywnego przekazywania danych pomiędzy urządzeniami rejestrującymi a oprogramowaniem CANARD.

3. Zakup oprogramowania systemowego, które ma umożliwiać gromadzenie, przechowywanie i automatyczne przetwarzanie danych pozyskiwanych z urządzeń rejestrujących. Oprócz wyżej wymienionych zadań przewidziano również działania informacyjno-promocyjne oraz przygotowanie i zarządzanie Projektem.

Cele Projektu:

- dostosowanie się do standardów i wymagań wspólnotowych Unii Europejskiej (automatyzacja kontroli prędkości na drogach, ze szczególnym uwzględnieniem odcinków, w odniesieniu do których obserwuje się dużą częstotliwość nieprzestrzegania przepisów)

- zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego – redukcja liczby wypadków i ograniczenie ich skutków (zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych o połowę do 2020 r. i do zera do 2050 r., zmniejszenie liczby rannych)

- modernizacja infrastruktury fotoradarowej, jej ujednolicenie i zwiększenie efektywności, zmniejszenie kosztów utrzymania systemu wykrywania i karania za wykroczenia drogowe oraz usprawnienie i uporządkowanie procesu egzekwowania odpowiedzialności za te wykroczenia;

- zmiana zachowań uczestników ruchu drogowego i kształtowanie postaw stosowania się do przepisów dotyczących tego ruchu, w szczególności norm związanych z przestrzeganiem limitów dozwolonej prędkości.