Kampania informacyjno-promocyjna

„BEZPIECZNIE NA DROGACH”

 

Projekt „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”, podobnie jak inne projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, podlega obowiązkowi informowania o działaniach podejmowanych w ich ramach dzięki funduszom europejskim. Ma to na celu zapewnienie przejrzystości polityki spójności oraz ukazanie udziału Unii Europejskiej w społeczno-gospodarczym rozwoju państw członkowskich. Do podstawowych dokumentów nakładających obowiązek promocji na poziomie Unii Europejskiej należą: Rozporządzenie ogólne Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006. Ich uszczegółowienie stanowią następujące dokumenty krajowe:

 

  • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji;
  • Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013;
  • Plany komunikacji POIiŚ na lata 2007-2013.

 

Ponadto, zasady dotyczące promocji projektów zawarte są każdorazowo w umowie o dofinansowanie oraz w interpretacjach i oficjalnych stanowiskach Instytucji Zarządzających (IZ) i Instytucji Pośredniczących (IP).

 

Na rzecz promocji niniejszego projektu zainicjowano kampanię informacyjno-promocyjną, która przyjęła nazwę „Bezpiecznie na drogach”.

 

 

 

 

 

Dzięki niej interesariusze projektu mogą poznać jego cele, zakres, status realizacji, źródła finansowania, a także sposób funkcjonowania zakupionych w jego ramach urządzeń i innych elementów wpisujących się w zakres zadań. Głównym celem działań informacyjnych i promocyjnych jest przekazanie interesariuszom szczegółowych informacji na temat projektu „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” oraz jego promocja. W zakres kampanii wchodzą spoty telewizyjne i radiowe, a także materiały promocyjne w prasie, internecie oraz na nośnikach wielkoformatowych. Powyższe działania są uzupełniane przez organizację i udział w wydarzeniach masowych o charakterze edukacyjnym, jak również konferencje eksperckie, prowadzenie komunikacji za pośrednictwem portali społecznościowych i wsparcie relacji z mediami. W ramach kampanii stworzona została także nowa, przejrzysta strona internetowa poświęcona projektowi, na której dostępne są wszelkie aktualne informacje na jego temat.

 

 

Reklama zewnętrzna

 

Reklama zewnętrzna została stworzona w dwóch wariantach opartych o wcześniej wspomnianą koncepcję kreatywną. W każdym z wariantów posłużono się symbolicznym przedstawieniem kierowcy jako barana, w którego zamienia się on w momencie łamania przepisów oraz ryzykowania życia swojego i innych uczestników ruchu drogowego.

Pierwsza wersja przedstawia kierowcę wjeżdżającego z prędkością 120 km/h na odcinek drogi objęty ograniczeniem prędkości do 50 km/h. W lusterku wstecznym kierowca widzi odbicie głowy barana. Na billboardzie za znakiem ograniczenia prędkości znajduje się fotoradar, co oznacza, iż w tym przypadku kierowca doskonale zdawał sobie sprawę, że znajduje się w lokalizacji uznanej za niebezpieczną i został o tym uprzednio poinformowany (znak D-51). Mimo to podjął decyzję o niedostosowaniu prędkości do warunków panujących na drodze,  co podlega kontroli za pośrednictwem automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, jednak może również doprowadzić do o wiele groźniejszych konsekwencji, jakimi są utrata zdrowia, a nawet życia.

W drugiej wersji „baran” prowadzi samochód w towarzystwie rodziny. Twarz żony wyraża dezaprobatę dla stylu jazdy kierującego, a mimika dziecka widocznego na tylnym siedzeniu ujawnia jego przerażenie. Ta wersja przede wszystkim prezentuje negatywną ocenę przekraczania prędkości wśród osób z otoczenia kierowcy i porusza niezmiernie ważny aspekt współodpowiedzialności. Co więcej, porusza także istotną kwestię, iż nawet będąc głową rodziny i wykazując się odpowiedzialnością za swoich bliskich, podczas prowadzenia pojazdów w sposób niezgodny z przepisami, nie uświadamiamy sobie jak duże zagrożenie stwarzamy dla ich bezpieczeństwa.

 

Obydwa w/w formaty mają na celu przekonanie odbiorców, że jazda niezgodna z przepisami jest zachowaniem skrajnie nieodpowiedzialnym, negatywnie postrzeganym przez otoczenie, zagrażającym bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego i podlegającym kontroli przez centralny system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym.


Zwolnij! nie bądź baranem

 

 


 

Spoty TV i kinowe

 

W ramach kampanii „Bezpiecznie na drogach” została zaplanowana produkcja i emisja 2 spotów telewizyjnych: 15 i 30 sekundowego. Został one stworzony ściśle w oparciu o hasło kampanii „Zwolnij! Nie bądź baranem… na drodze”. Jego treść prezentuje skrajnie nieodpowiedzialne zachowania kierowców, podlegające automatycznemu nadzorowi nad ruchem drogowym, tj. przekroczenie dozwolonej prędkości i niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej.  Każde z tych działań przedstawione jest jako ryzykowne oraz niezmiernie niebezpieczne zarówno dla kierowcy, jak również jego otoczenia. W momencie popełniania przez kierowców niniejszych wykroczeń, w odbiciu widocznym w szybie bądź lusterku wstecznym widzom ukazuje się postać barana, co ma na celu napiętnowanie poszczególnych zachowań oraz pokazanie, iż są one skrajnie nierozsądne. Cała fabuła spotu została przemyślana w taki sposób, aby skłonić widzów do autorefleksji i uświadomić im, że podjęcie ryzyka na drodze może spotkać się z groźnymi konsekwencjami.

 

Za pośrednictwem tego przekazu spot przedstawia założenia projektu  „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” oraz uświadamia, iż urządzenia instalowane w jego ramach umieszczane są w miejscach uznanych za niebezpieczne i stoją na straży bezpieczeństwa.

 

 

Zwolnij! Nie bądź baranem... na drodze

 

 

 

 


 

Materiały prasowe na temat centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym

 

W ramach kampanii zaplanowana została publikacja materiałów i reklam poświęconych realizacji projektu „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”


 

 

Logotyp CANARD

 

W Polsce powstaje obecnie ogólnokrajowy system mający na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków.

 

Jego utworzenie jest możliwe dzięki projektowi "Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym", współfinansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

 

W skład systemu wchodzą 3 typy stacjonarnych urządzeń rejestrujących. Są one ustawione w miejscach, w których szczególnie zagrożone jest bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Ich lokalizacje typowane są m.in. w oparciu o wiedzę i doświadczenie ekspertów z Politechniki Gdańskiej i Politechniki Krakowskiej. Uzupełnienie sieci urządzeń stacjonarnych stanowią urządzenia mobilne zamontowane w pojazdach.

 

Dowody naruszeń przepisów ruchu drogowego są automatycznie przetwarzane dzięki najnowocześniejszemu oprogramowaniu, pozwalającemu na gromadzenie i analizę danych.

 

Systemem zarządza Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) - komórka organizacyjna Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Projekt "Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym"

 

 


 

Identyfikacja wizualna CANARD

 

W kampanii wykorzystywany jest logotyp CANARD przygotowany w związku z promocją projektu. Logotyp ma kształt trójkąta, co stanowi nawiązanie do znaku drogowego. Jego żółta barwa w psychologii kolorów konotowana jest z ważną informacją, zachęceniem do rozmowy i ostrzeżeniem. Kojarzona jest również z bezpieczeństwem. Co więcej, kolor logotypu nawiązuje do infrastruktury fotoradarowej powstającej w ramach projektu „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”. Odniesieniem do projektu jest ponadto element drogi, widoczny w grafice logotypu. Fraza towarzysząca fragmentom graficznym występuje w zestawieniu z hasłem kampanii „Bezpiecznie na drogach”, wyrażającym cele realizacji projektu.