Wpisy oznaczone tagiem fotoradary .

„Bezpieczeństwo to MY” - GITD analizuje nastawienie Polaków do systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego było gospodarzem pierwszej ogólnopolskiej konferencji poruszającej kulturowe, społeczne i komunikacyjne aspekty automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Wydarzenie pod nazwą „Bezpieczeństwo to MY” zgromadziło ponad 60 przedstawicieli instytucji, środowisk
i organizacji, związanych z krzewieniem idei bezpieczeństwa ruchu drogowego. Partnerami wydarzenia były stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego oraz instytut badawczy Millward Brown.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Posłowie na Sejm RP, członkowie Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych i Policji, eksperci bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także reprezentanci świata nauki, mediów, sportu
i biznesu, wnoszący duży wkład w poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Punktem wyjścia do dyskusji uczestników Konferencji była prezentacja najnowszych wyników badań, przeprowadzonych przez instytut Millward Brown. Wykazały one w głównej mierze brak spójnego wizerunku fotoradarów w Polsce. Polacy z jednej strony oceniają wizerunek systemu negatywnie (zdecydowanie negatywnie + raczej negatywnie, łącznie 71%), z drugiej aż 66% respondentów uważa fotoradary za istotny element wpływający na poprawę bezpieczeństwa na drogach[1].

W konferencji udział wzięli też przedstawiciele mediów i środowisk lokalnych. Podczas paneli dyskutowali oni z przedstawicielami środowisk, związanych z BRD.

Konferencja „Bezpieczeństwo to MY” była ważną inicjatywą i bardzo silnym impulsem do działania dla wszystkich specjalistów i organizacji, związanych z BRD. Dzięki takim spotkaniom mamy warunki do poznania różnych punktów widzenia, wymiany doświadczeń i podjęcia wspólnych działań – komentuje Bartłomiej Morzycki, Prezes Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Część merytoryczną konferencji uzupełnił pokaz Tomasza Kuchara, polegający na porównaniu drogi zatrzymania się samochodów jadących z prędkością 50 km/h i 70 km/h. Kierowca rajdowy udowodnił, że w momencie gdy oba pojazdy rozpoczynają hamowanie w tym samym punkcie, to w miejscu w którym zatrzyma się pojazd jadący początkowo z prędkością 50km/h, ten drugi, jadący „jedynie” 20km/h szybciej, będzie miał prędkość aż 56 km/h. Uczestnicy konferencji mieli więc okazję przekonać się na żywo, że relatywnie niewielkie przekroczenia prędkości ponad dopuszczalne limity mogą powodować bardzo poważne konsekwencje. Dodatkowo uczestnicy wzięli udział w prezentacji działania symulatora dachowania oraz pokazie wybuchu poduszki powietrznej.

Konferencja „Bezpieczeństwo to MY” była jednym z największych tegorocznych wydarzeń, zrealizowanych przez GITD na rzecz edukacji i podjęcia publicznej debaty w zakresie automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym.

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu POIiŚ "Budowa Centralnego Systemu Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy do zapoznania się z krótką relacją video z tego wydarzenia:

Zapraszamy do zapoznania się z krótką relacją video z tego wydarzenia: http://youtu.be/0X8510XrRfQ

Udostępnianie zdjęć z zarejestrowanych naruszeń przepisów ruchu drogowego

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym pragnie poinformować, że zdjęcia z zarejestrowanych naruszeń przepisów ruchu drogowego obecnie nie są dołączane do przesyłanej korespondencji. Zdjęcia udostępniane są wyłącznie na etapie przeprowadzanych czynności wyjaśniających
w siedzibie CANARD przy ul. Przyczółkowej 109a w Warszawie lub w delegaturach terenowych GITD. Mapa dostępnych delegatur terenowych GITD, dane kontaktowe oraz godziny przyjęć interesantów dostępne są pod adresem http://www.canard.gitd.gov.pl/cms/web/portal/kontakt-do-delegatur.

Zdjęcie udostępniane jest do wglądu właścicielowi lub posiadaczowi pojazdu oraz innym osobom wymienionym w art. 78 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Osoba zgłaszająca się powinna mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, a w przypadku pojazdów zarejestrowanych „na firmę”, także dokument potwierdzający, że jest to osoba zobowiązana do udzielenia informacji komu pojazd powierzono (np. z KRS lub zaświadczenie wydane przez podmiot uprawniony do reprezentacji spółki, że osoba jest wyznaczona do obsługi transportu).


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 24 ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia obrońcą w sprawach o wykroczenia może być wyłącznie adwokat lub radca prawny. Udział obrońcy nie wyłącza jego mocodawcy od udziału w prowadzonych czynnościach.


Interesanci przyjmowani są w siedzibie CANARD przy ul. Przyczółkowej 109a w dni robocze od godziny 8:15 do godziny 15-tej. Każda osoba zgłaszająca się do urzędu otrzymuje numerek określając miejsce w kolejce oczekujących. Uprzejmie informujemy, że nie prowadzimy zapisów na indywidualny termin okazania zdjęcia,
a wszyscy interesanci obsługiwani są w kolejności otrzymanych numerków. Osoby, które zgłoszą się do urzędu po godzinie 15-tej mogą nie zostać obsłużone w dniu zgłoszenia.

GITD rozpoczyna unifikację systemu fotoradarów

Główny Inspektorat Transportu Drogowego rozpoczyna proces modernizacji i unifikacji systemu nadzoru nad ruchem drogowym. Działanie to wpisuje się w strategię rozwoju budowy Centralnego Systemu Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.
W pierwszej fazie z dróg krajowych zostanie usuniętych 337 starych
i niewykorzystywanych masztów na urządzenia rejestrujące. 

 

 W ciągu najbliższych trzech miesięcy z poboczy dróg krajowych zniknie ponad 300 niewykorzystywanych masztów należących do GITD. Demontaż starej infrastruktury jest pierwszą fazą procesu unifikacji systemu nadzoru nad ruchem drogowym. Zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 22 czerwca 2011 roku[1], w najbliższych miesiącach wszystkie sprawne urządzenia rejestrujące będą posiadały jednolity, żółty kolor.

 W 2011 roku Główny Inspektorat Transportu Drogowego przejął nadzór nad infrastrukturą fotoradarową należącą przedtem do Policji i GDDKiA. Znaczną jej część stanowiły puste maszty, które nie posiadały warunków technicznych do podłączenia urządzeń rejestrujących. Dlatego została podjęta decyzja o usunięciu tej części infrastruktury, której stan techniczny oraz lokalizacja, uniemożliwiły instalację urządzeń.

 Jednocześnie w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, we współpracy z Politechniką Gdańską i Krakowską, wytypowano, na podstawie badań, najbardziej niebezpieczne miejsca na polskich drogach, w których zlokalizowane będą fotoradary. 300 nowych urządzeń zostało rozmieszczonych w latach 2012-2013, kolejnych 100 zostanie zainstalowanych do końca pierwszego kwartału 2015 r.

Docelowo wszystkie maszty stojące przy drogach zostaną oznaczone i będą posiadały sprawne urządzenia rejestrujące. Dzięki temu kierowcy zbliżający się do masztów będą zawsze wiedzieć, że muszą zachować ostrożność, gdyż instalacja została postawiona w miejscu szczególnie niebezpiecznym, a niedostosowanie prędkości jazdy do przepisów ruchu drogowego będzie zawsze skutkowało poważnymi konsekwencjami.

 

***

INFORMACJE O CANARD

 

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym to komórka organizacyjna Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Została ona utworzona w celu prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowym, m.in. w obszarze przestrzegania dopuszczalnej prędkości przez kierowców. Biuro rozpoczęło swoją działalność dnia 1 stycznia 2011 roku, a pół roku później zaczęły się kontrole z wykorzystaniem fotoradarów. Projekt pod nazwą „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIS.08.00-00-030/12)
i realizowany będzie do końca 2015 roku. Celem działalności CANARD jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz redukcja liczby śmiertelnych ofiar wypadków, poprzez wdrożenie skutecznego i efektywnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. W chwili obecnej Centrum zarządza 300 urządzeniami stacjonarnymi (tzw. fotoradarami) i 29 urządzeniami mobilnymi. Planowana do 2015 roku rozbudowa infrastruktury obejmie instalację 100 nowych fotoradarów, 29 urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości oraz montaż 20 systemów kontroli wjazdu na czerwonym świetle.

 

Kontakt dla mediów:

 

media@gitd.gov.pl

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

 

 

 

NIK: Fotoradary zarządzane przez GITD objęte kontrolą zostały zainstalowane i oznakowane w sposób rzetelny i zgodny z przepisami.

Fotoradary zarządzane przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD) objęte kontrolą NIK zostały zainstalowane i oznakowane w sposób rzetelny i zgodny z obowiązującymi przepisami. GITD wybierał lokalizacje dla fotoradarów w porozumieniu z Policją i Główną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, w oparciu o szczegółowe analizy dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kontrola NIK wykazała jednak, że system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, obejmujący m.in. wykorzystanie fotoradarów, nie zapewnia w pełni skutecznego egzekwowania odpowiedzialności sprawców wykroczeń w ruchu drogowym.

GITD wybierał lokalizacje dla fotoradarów w porozumieniu z Policją i Główną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, w oparciu o szczegółowe analizy dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego (liczby i przyczyn wypadków, liczby ofiar śmiertelnych i osób rannych), jak również stanu dróg i obiektów użyteczności publicznej (np. szkół), które wymagają szczególnych działań prewencyjnych. Kontrola NIK wykazała też, że fotoradary objęte kontrolą (126 z 374 zarządzanych przez GITD, czyli znaczna próba - sięgająca 34 proc. ogółu fotoradarów ITD) zostały zainstalowane i oznakowane w sposób rzetelny i zgodny z obowiązującymi w badanym okresie przepisami. Większość stacjonarnych fotoradarów, funkcjonujących w systemie CANARD (300 urządzeń), została zainstalowana i rozpoczęła pracę w okresie od września 2012 r. do września 2013 r. Jednak z uwagi na zbyt krótki okres funkcjonowania urządzeń nie można było przeprowadzić rzetelnej oceny ich efektywności i wpływu na bezpieczeństwo na drogach[1].

Kontrola NIK wykazała jednak, że system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym nie jest w pełni wydajny. Nieprawidłowości stwierdzone po stronie Głównego Inspektora Transportu Drogowego dotyczyły m.in.:

1. nieujawnienia wszystkich wykroczeń dotyczących jazdy z nadmierną prędkością, co wynikało z ustawienia progów wyzwolenia zdjęć wykonywanych przez fotoradary w wysokości przekraczającej o 15 km/h, a niekiedy nawet 20 -25 km/h , podczas gdy maksymalny dopuszczalny błąd kierujących pojazdami określony rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 2013 roku wynosi 10 km/h.

Tolerancja w ustawieniach fotoradaru wyzwalającego zdjęcie przy prędkościach większych od dopuszczalnej o 15 do 25 km/h  jest nie tylko niezgodna z obowiązującymi przepisami, ale zwiększa ryzyko powszechnego zawyżania przez kierowców prędkości z jaką się poruszają, a tym samym wydłuża drogę hamowania i co za tym idzie zwiększa ryzyko wypadków.

2. nieprzetwarzania wszystkich zdjęć z fotoradarów, co sprawiało, że kierowcy przekraczający dozwoloną prędkość nie otrzymywali mandatów karnych (GITD nie nałożył 72 tys. kar o szacunkowej wartości ok. 19,5 mln zł) lub dostawali je z opóźnieniem. Szczególną trudność stanowiły dla GITD zdjęcia samochodów z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi:

 
NIK zwróciła też uwagę na problem egzekwowania odpowiedzialności za naruszenia przepisów ruchu drogowego w stosunku do obcokrajowców. Prawie 22 proc. wszystkich zdjęć dotyczyło samochodów zarejestrowanych poza granicami kraju. Niestety brak odpowiednich przepisów oraz rozwiązań organizacyjnych powoduje, że kierowcy takich pojazdów pozostają praktycznie bezkarni i lekceważą obowiązujące w Polsce przepisy.

NIK zauważa, że blisko 40 proc. sprawców ujawnionych przypadków niestosowania się do ograniczeń prędkości nie zostaje ukaranych grzywną za to wykroczenie (tym samym nie dostaje też punktów karnych i unika innych konsekwencji, takich jak np. zatrzymanie prawa jazdy), bo właściciele pojazdów odmawiają wskazania kierującego pojazdem.

O możliwości zastosowania takiego rozwiązania zostają poinformowani przez ITD, która przesyła im warianty oświadczenia, będące podstawą do ukarania (z proponowanego właścicielowi pojazdu wariantu oświadczenia z możliwością odmowy wskazania kierującego, wynika, że za wykroczenie to grozi wyłącznie mandat, bez nałożenia punktów karnych). W ocenie NIK, tak duża skala odmów wskazuje, że obecne rozwiązania w tym zakresie nie funkcjonują prawidłowo. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy oraz fakt, że przy występującej skali ich naruszeń, możliwość skutecznego ścigania osób popełniających wykroczenia jest ograniczona, należałoby rozważyć zmianę trybu odpowiedzialności w tym zakresie.  NIK wskazuje, że jednym z proponowanych kierunków działań mogącym rozwiązać problem rozdźwięku pomiędzy automatyzacją systemu a czasochłonnością i skomplikowaniem postępowania w sprawach o wykroczenia jest przeniesienie odpowiedzialności za ujawniane niektóre naruszenia przepisów ruchu drogowego na grunt procedury administracyjnej.

Tryb procedury właściwej w sprawach o wykroczenia, mając niewątpliwy walor zapewnienia gwarancji proceduralnych, charakteryzuje się cechami, które w znacznym stopniu wpływają na ograniczenie skuteczności egzekwowania odpowiedzialności za czyny mające charakter masowy. Doświadczenia GITD, a także innych krajów, wskazują, że tryb ten nie przystaje do skali rejestrowanych naruszeń wykroczeń drogowych - ustalenie sprawcy jest procesem długotrwałym, a często także niewykonalnym w praktyce. W istocie prowadzi do karania na masową skalę właścicieli pojazdu za odmowę wskazania kierującego, a nie za jazdę z niedozwoloną prędkością.

Problemy, jakie generuje zastosowanie trybu odpowiedzialności prawnokarnej dla egzekwowania odpowiedzialności sprawców masowych w swej skali naruszeń przepisów ruchu drogowego, były niewątpliwie czynnikiem, który wpłynął na podejście wielu państw członkowskich UE w zakresie modyfikacji modelu odpowiedzialności sprawców tych naruszeń.

W państwach takich jak np. Austria, Holandia, Niemcy, czy też Włochy stosowane są różne formy mieszanej odpowiedzialności sprawców naruszeń przepisów drogowych. W modelach tych zaobserwować można m.in. rozróżnienie trybu odpowiedzialności prawnokarnej i administracyjnoprawnej ze względu na wagę czynów stanowiących naruszenie przepisów ruchu drogowego i przyporządkowania trybu. Z kolei np. we Francji, przyjęty został model w którym odpowiedzialność sprawców za naruszenia przepisów ruchu drogowego realizowana jest wyłącznie w reżimie prawa administracyjnego.

W konsekwencji, NIK wskazuje na zasadność podjęcia działań legislacyjnych, mających na celu modyfikację trybu odpowiedzialności za naruszenie przepisów ruchu drogowego w kierunku zapewnienia większej skuteczności systemu, rozumianej jako osiągnięcie efektu nieuchronności kary i szybkości jej wymierzania. W ocenie NIK na szczególną uwagę zasługuje w tym zakresie przyjęcie podejścia mieszanego, różnicującego tryb odpowiedzialności sprawców w zależności od stopnia intensywności i poziomu zagrożenia generowanego przez dany rodzaj naruszenia przepisów ruchu drogowego.

W ocenie NIK wprowadzenie mieszanych trybów odpowiedzialności może pomóc organom państwa w skoncentrowaniu się na konsekwentnym identyfikowaniu, ściganiu i karaniu najgroźniejszych piratów drogowych. W przypadku pozostałych wykroczeń, karanie w trybie administracyjnym może przyczynić się do  osiągnięcia efektu prewencyjnego za pomocą nieuchronnej i szybko wymierzonej kary, od której jednak zawsze można się odwołać do sądu administracyjnego.

NIK składa swoje propozycje i jest gotowa do społecznej debaty, która powinna uwzględnić zarówno potrzebę sprawnego ścigania piratów drogowych jak i nieuchronnego i szybkiego karania setek tysięcy sprawców ujawnionych przez fotoradary wykroczeń przy zachowaniu zasady proporcjonalności w stosunku do gwarantowanych konstytucyjnie praw i wolności obywatelskich.

Zdaniem Izby większość nieprawidłowości po stronie GITD wynika z nieprecyzyjnych regulacji prawnych, niewystarczających zasobów kadrowych, niepełnego wdrożenia systemu CANARD, celowego wydłużania postępowania przez sprawców. NIK zwróciła też uwagę, że GITD na bieżąco informował o swoich problemach organ nadrzędny (Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) oraz Ministerstwo Finansów, podejmując jednocześnie na własną rękę działania naprawcze. Jednak pomimo licznych monitów w ministerstwach GITD nie otrzymał narzędzi, które miały mu pomóc w egzekwowaniu odpowiedzialności kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego.

źródło: NIK

Jak fotoradary pracują zimą ?

W nawiązaniu do publikacji (m.in. portalu Onet) dotyczących poprawności dokonywanych przez fotoradary w warunkach zimowych pomiarów prędkości przedstawiamy stanowisko GITD w tej sprawie.

Wszystkie spośród 300 nowoczesnych fotoradarów stacjonarnych (Fotorapid CM oraz MultaRadar CD) użytkowanych przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD posiadają zatwierdzenia typu (wydane przez Główny Urząd Miar) oraz świadectwa legalizacji. Dokumenty te szczegółowo określają warunki atmosferyczne w jakich urządzenia mogą w sposób właściwy funkcjonować. Wszystkie powyższe fotoradary zainstalowane są w obudowach klimatyzowanych, co umożliwia im rejestrowanie naruszeń prędkości w przedziale temperatur od -30 st. C do +60 st. C. Jeśli temperatura na zewnątrz przekracza ten zakres czujniki termiczne urządzenia rejestrują ten fakt i następuje automatycznie wyłączenie fotoradaru. Biorąc pod uwagę powyższe informacje, z całą pewnością należy stwierdzić, że jeżeli dane naruszenie prędkości zostało zarejestrowane musiały także zostać spełnione warunki (m.in. klimatyczne) w których urządzenie może funkcjonować.

Zachęcamy także do zapoznania się z dokumentami zatwierdzenia typu poszczególnych urządzeń: MultaRadar CD oraz Fotorapid CM.

— 5 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 1 - 5 z 6 rezultatów.