Przetwarzanie danych osobowych w sprawach o wykroczenia.
W sprawach o wykroczenia ujawnione przy pomocy urządzeń rejestrujących Główny Inspektorat Transportu Drogowego przetwarza dane osobowe na podstawie art. 129a ust. 1 pkt 3 lit. b)  oraz art. 129g i 129h ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz .1990 z późn. zm.) Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) nie mają zastosowania do przetwarzania danych osobowych w sprawach o wykroczenia.
Komunikacja przez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta e-BOK.
Informujemy, że istnieje możliwość  korzystania z elektronicznego biura obsługi klienta zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych. Za pośrednictwem platformy e-BOK istnieje możliwość złożenia oświadczenia w sprawie, poprzez wypełnienie formularza elektronicznego. Proces rejestracji wymaga posiadania profilu zaufanego na platformie e-PUAP lub elektronicznego podpisu kwalifikowanego. W przypadku osób fizycznych rekomendujemy założenie profilu zaufanego, który jest całkowicie bezpłatny i przyjazny użytkownikowi. Wszystkie najpotrzebniejsze informacje dotyczące zarówno rejestracji jak i zarządzania kontem znajdą Państwo na stronie https://ebok.canard.gitd.gov.pl/ebok/web/portal/logowanie
Pytanie w sprawie przesłanego wraz z korespondencją zdjęcia z zarejestrowanego naruszenia przepisów ruchu drogowego.
Uprzejmie informujemy, iż załączona do raportu dokumentacja stanowi komplet informacji o naruszeniu przepisów ruchu drogowego, jakimi dysponuje Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Brak możliwości rozpoznania kierującego pojazdem nie zwalnia właściciela/posiadacza pojazdu z obowiązku wskazania na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie. Niewskazanie takiej osoby stanowi wykroczenie, zagrożone karą grzywny. Zdjęcia do wglądu udostępniane są także w formie cyfrowej w siedzibie CANARD przy ul. Przyczółkowej 109a w Warszawie lub w delegaturach terenowych GITD.  Dane kontaktowe delegatur terenowych GITD oraz godziny przyjęć interesantów dostępne są na stronie http://www.canard.gitd.gov.pl/cms/web/portal/o-nas/kim-jestesmy-i-co-robimy
Pytanie w zakresie ustalenia czy zostało zarejestrowane wykroczenie.
Potwierdzeniem zarejestrowania wykroczenia przez urządzenie rejestrujące jest przesłany do właściciela bądź posiadacza pojazdu raport wraz z oświadczeniem. Pracownicy infolinii nie udzielają informacji w przedmiotowym zakresie.
Jak poprawnie wypełnić otrzymane formularze?
 www.canard.gitd.gov.pl/cms/web/portal/wezwanie/wzory-dokumentow
Wezwanie z oświadczeniem do wypełnienia dotyczące wcześniej sprzedanego pojazdu.
Informujemy, że w przypadku sprzedaży pojazdu konieczne jest przysłanie do GITD dokumentacji potwierdzającej zbycie pojazdu. Takim potwierdzeniem jest między innymi kopia umowy kupna – sprzedaży, kopia faktury VAT, bądź aktu darowizny. Dokumenty należy przesłać na adres Główny Inspektorat Transportu Drogowego skr. poczt. 146, 05-090 Raszyn w możliwie jak najkrótszym terminie. Ponadto informujemy, że każdorazowo po zarejestrowaniu wykroczenia, dane właściciela pojazdu ustalane są na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów. GITD nie ma wpływu na dane zawarte w ewidencji i nie może ich zmieniać. Na właścicielu pojazdu ciąży obowiązek zawiadomienia starosty o zbyciu pojazdu w terminie nieprzekraczającym 30 dni. Dopełnienie tego obowiązku może zapobiec wysyłaniu kolejnych, potencjalnych wezwań.
 Pytanie w sprawie przekroczenia terminu na złożenie oświadczenia.
W przypadku stwierdzenia przekroczenia terminu siedmiu dni na udzielenie odpowiedzi należy niezwłocznie wypełnić stosowne oświadczenie i przesłać je na  adres wskazany w otrzymanej dokumentacji.
Pytanie w sprawie nieodebranej lub zagubionej korespondencji.
W sprawie należy skontaktować się z pracownikiem infolinii (22) 22 04 500.
Nie wiem kto kierował pojazdem.

Przepis art. 78 ust. 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym  na właściciela lub posiadacza pojazdu nakłada obowiązek wskazania na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie. Pod pojęciem „komu” należy rozumieć wskazanie konkretnej osoby wraz z jej adresem. Niewskazanie takiej osoby stanowi wykroczenie z art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń zagrożone karą grzywny. Naruszenie obowiązku wynikającego z art. 78 ust 4 PRD może polegać na złożeniu oświadczenia o odmowie wskazania osoby, której został powierzony pojazd albo też na nieudzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie. Zgodnie z art. 78 ust. 5 PRD w przypadku, gdy właścicielem lub posiadaczem pojazdu jest:

1) osoba prawna,

2) jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną,

3) jednostka samorządu terytorialnego,

4) spółka kapitałowa w organizacji,

5) podmiot w stanie likwidacji,

6) przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną,

7) zagraniczna jednostka organizacyjna– do udzielenia informacji, o której mowa w ust. 4, obowiązana jest osoba wyznaczona przez organ uprawniony do reprezentowania tego podmiotu na zewnątrz, a w przypadku niewyznaczenia takiej osoby – osoby wchodzące w skład tego organu zgodnie z żądaniem organu, o którym mowa w ust. 4, oraz sposobem reprezentacji podmiotu.

Procedura wystawiania mandatu karnego.
Mandat karny jest wystawiany po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego oświadczenia w którym sprawca wyraził zgodę na jego przyjęcie. Mandat  doręczany jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Na druku mandatu wskazany będzie indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty. Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenie polegające na naruszeniu przepisów ruchu drogowego, które zarejestrowane zostało przez urządzenie rejestrujące nie może nastąpić po upływie 60 dni od dnia ustalenia sprawcy. Mandat karny może być nałożony tylko na osobę fizyczną. W przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna, mandat karny za niewskazanie kierującego może być nałożony między innymi na właściciela firmy lub innego pracownika zobowiązanego do wskazania kierującego pojazdem, którym popełniono naruszenie.
Opłacenie mandatu karnego.
Na podstawie art. 98 § 3 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia mandat karny kredytowany powinien być uiszczony w terminie 7 dni od daty odebrania mandatu. Informujemy, że w przypadku nieuiszczenia należnej kwoty, jej ściągnięcie nastąpi w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Płatności za mandat karny kredytowany należy dokonywać w banku, na poczcie lub z wykorzystaniem bankowości elektronicznej. Każdorazowo w tytule przelewu należy podać serię i numer mandatu, numer PESEL, imię i nazwisko oraz adres ukaranego zgodny z podanym na odcinku mandatowym. Każdy mandat karny kredytowany ma przypisany indywidualny numer rachunku bankowego, więc w przypadku płatności za więcej niż jeden mandat każda wpłata powinna być dokonana na numer rachunku bankowego znajdujący się na odcinku A i B danego mandatu karnego. https://bip.gitd.gov.pl/mandatykary/windykacja/
Rozłożenia mandatu na raty.
Umorzenie w całości bądź w części, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty należności z tytułu mandatu może nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek ukaranego. Wniosek ten może zostać złożony dopiero po przyjęciu mandatu czyli po pokwitowaniu odbioru przesyłki pocztowej zawierającej mandat. Zatem w pierwszej kolejności należy wypełnić i odesłać przesłane formularze, a dopiero po otrzymaniu druku mandatu, należy złożyć wniosek o rozłożenie na raty bądź zmniejszenie kwoty. Umotywowany wniosek należy przesłać do GITD Biuro Finansowo Gospodarcze, Wydział Orzecznictwa, Aleje Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa, powołując się na nr i serię mandatu. Wraz z wnioskiem należy wnieść opłatę skarbową za dokonanie czynności urzędowej w wysokości dziesięciu złotych oraz załączyć dokumenty potwierdzające informacje zawarte we wniosku. Dodatkowe informacje oraz wnioski i załączniki do pobrania dostępne są pod adresem strony:https://bip.gitd.gov.pl/mandatykary/udzielanie-ulg-w-splacie/
Wysokość grzywny.
Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń przez uprawnione organy określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 2484). Wysokości grzywien zostały w sposób jednolity określone dla rodzajów naruszeń i nie ma możliwości obniżenia wskazanej na druku oświadczenia kwoty grzywny.
Punkty karne.
Sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1951). Nie ma możliwości zmiany liczby punktów karnych przez organ prowadzący postępowanie. Punkty karne za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po upływie dwóch lat od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia wydanego w sprawie o naruszenie. Jeżeli w sprawie o naruszenie przepisów ruchu drogowego nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego stanowiącą dochód budżetu państwa lub gdy grzywnę nałożył w drodze mandatu karnego organ Inspekcji Transportu Drogowego, punkty przypisane temu naruszeniu usuwa się z ewidencji po upływie dwóch lat od daty uiszczenia grzywny za naruszenie.
Uwzględnienie błędu pomiaru.
Dokładność pomiaru urządzenia rejestrującego, a właściwie wartość błędów granicznych dopuszczalnych dla stacjonarnych urządzeń rejestrujących określona została w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. (Dz.U.2019 poz .1081) w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. Tolerancja wskazana w wymienionym akcie występuje wyłącznie na potrzeby prawnej kontroli metrologicznej urządzenia. Urządzenia rejestrujące posiadając wydaną legalizację pierwotną lub legalizację ponowną uznawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami za urządzenia dokonujące poprawnego i dokładnego pomiaru mierzonej własności fizycznej, tj. prędkości. Prędkość wskazana w raporcie z pomiaru przez urządzenie uznawana jest za rzeczywistą prędkość z jaką poruszał się pojazd w chwili popełnienia wykroczenia. Jednocześnie szczegółowych odpowiedzi w zakresie badań legalizacyjnych udzielić mogą organy administracji miar.
Tablica w innym miejscu na zdjęciu.
W sytuacji stosowania lampy błyskowej często następuje „prześwietlenie” tablicy rejestracyjnej. Powodem jest duża refleksyjność. Aby temu zapobiec stosowany jest filtr pryzmatyczny. Konsekwencją jest, że wszystkie części pojazdów charakteryzujące się dużą refleksyjnością będą widoczne na zdjęciu podwójnie i będą przesunięte względem siebie.
Podstawa działania CANARD.
Podstawą do funkcjonowania Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w tym prowadzenia czynności wyjaśniających jest Ustawa o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201), ustawa – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 988), Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1124) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1330).
Umówienie stawiennictwa w CANARD.
Aktualne informacje w sprawie obsługi interesantów (kliknij w tekst).
Pytanie w sprawie wezwania dotyczącego nieuiszczenia opłaty elektronicznej w systemie opłat drogowych ViaToll.
Informujemy, że w sprawach dotyczących naruszeń obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej w systemie opłat drogowych ViaTol, należy kontaktować się z infolinią ViaTol, pod numerem telefonu 22 521 10 10.