Powrót

Stanowisko dotyczące przejęcia urządzeń rejestrujących przez GITD

Zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniającą ustawę Prawo o ruchu drogowym oraz ustawę o strażach gminnych,  od dnia 1 stycznia br. straże miejskie i gminne utraciły prawo do prowadzenia kontroli wobec kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego, w przypadku zarejestrowania czynu przy użyciu urządzenia rejestrującego (fotoradaru, lub rejestratora przejazdu na czerwonym świetle). Podkreślić należy, że ustawodawca nie określił w żaden sposób dalszego trybu postępowania z urządzeniami wykorzystywanymi dotychczas przez straże gminne (miejskie). W szczególności, nie nałożył na żadną z funkcjonujących instytucji obowiązku przejęcia urządzeń, nie został wskazany podmiot odpowiedzialny za ich dalsze wykorzystanie oraz nie zagwarantowano źródeł finansowania dla ewentualnego przejęcia urządzeń przez inne podmioty.

Zgodnie z obowiązującym prawem, ujawnianie naruszeń przepisów ruchu drogowego za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących należy do kompetencji Inspekcji Transportu Drogowego. Zadanie to Główny Inspektor Transportu Drogowego realizuje za pośrednictwem Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. System zbudowany przez GITD, jest systemem scentralizowanym, w maksymalny sposób zautomatyzowanym, gdzie kontrole prowadzone są za pomocą ponad 400 urządzeń zintegrowanych w ramach jednej, zarządzanej centralnie sieci. Podkreślić należy, że budowa niniejszego systemu nastąpiła z projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, którego realizację zakończono w 2015 r.

W grudniu ubiegłego roku Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz władze miasta stołecznego Warszawy podjęli rozmowy odnośnie potencjalnej możliwości i sposobu przejęcia przez GITD urządzeń, które były do tej pory wykorzystywane przez Straż Miejską. Niezależnie od formy ich przekazania (dotychczas proponowane było terminowe użyczenie), wymagają one w oczywisty sposób wcześniejszego dostosowania i integracji z systemem CANARD, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Główny Inspektorat Transportu Drogowego nie posiada środków budżetowych, które mogłyby posłużyć do sfinansowania integracji urządzeń z CPD CANARD. Dlatego też zaproponowano, aby miasto stołeczne Warszawa, w ramach posiadanego budżetu dostosowało te urządzenia do wymogów systemowych, przed użyczeniem ich GITD.

Informujemy także, że GITD nie planuje przejęcia urządzeń należących do innych jednostek samorządowych.