Deklaracja dostępności Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • - brak możliwości odczytania świadectw legalizacji przez program komputerowy (skany dokumentów papierowych);
 • - niewłaściwy kontrast w przypadku części sekcji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Wykonawca systemu CPD CANARD.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ilona Wasiak.
 • E-mail: ilona.wasiak@gitd.gov.pl
 • Telefon: (22) 220 45 30

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
 • Adres: ul Przyczółkowa 109a 02-968 Warszawa
 • E-mail: canard@gitd.gov.pl
 • Telefon: (22) 220 45 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, ul. Przyczółkowa 109a, 02-968 Warszawa.

 

Do budynku można dostać się od ul. Przyczółkowej.

 

Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków.

 

Punkt Obsługi Interesantów znajduje się po lewej stronie od wejścia. Dalsze wejście jest zabezpieczone bramkami.

 

W budynku nie ma windy.

 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

 

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.