Zdjęcie fotoradar

Projekt „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 
To rozwinięcie i kontynuacja projektu „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym" zrealizowanego w latach 2011-2015 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 8.1 „Bezpieczeństwo ruchu drogowego", priorytet VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe".

Przedmiotowy projekt służyć ma poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykorzystaniu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym przy założeniu, że nadzorem objęte zostaną drogi wchodzące w skład całej krajowej sieci dróg publicznych.

Działania zaplanowane w ramach zwiększenia skuteczności i efektywności systemu uwzględniają włączenie do systemu urządzeń najnowszej generacji.

Celem Projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na krajowej sieci dróg publicznych.

Osiągnięcie ww. celu głównego będzie możliwe dzięki realizacji celów szczegółowych, tj.:

- spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków w obszarze oddziaływania projektu;

- zwiększenie efektywności i usprawnienie działań CANARD (m.in. poprzez zastosowanie bardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń rejestrujących);

- zwiększenie łącznej liczby dróg objętych automatycznym nadzorem nad ruchem drogowym.

Zakres rzeczowy projektu określa umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt indywidualny: POIS.03.01.00-00-0040/18
Priorytet: III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego.
Działanie: 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 18 grudnia 2018 r.
Wartość całkowita projektu: 170.168.526,30 PLN
Wartość dofinansowania projektu z UE (Europejski Fundusz Spójności): 137.585.065,17 PLN
Termin realizacji: 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2025 r.


Projekt obejmie realizację 3 kluczowych zadań:

1. Zakup 380 sztuk nowych urządzeń rejestrujących dedykowanych na wszystkie kategorie dróg, w tym zakup urządzeń rejestrujących do punktowego pomiaru prędkości i odcinkowego pomiaru prędkości, urządzeń rejestrujących przejazd na czerwonym świetle i urządzeń monitorujących niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowych oraz przenośnych urządzeń rejestrujących;

2. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej poprzez dodanie nowych funkcjonalności podnoszących efektywność systemu CPD CANARD (utworzenie systemu mapy interaktywnej).

3. Zapewnienie zaplecza funkcjonalnego projektu (zakup sprzętu hardware, oprogramowania oraz usług dodatkowych).